poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Mimowolne moczenie się. Enuresis

Dziś w nocy kolejna atrakcja. Dopiero co udało mi się ogarnąć denerwujące drętwienie rąk podczas snu to moja niespełna 4 letnia córka postanowiła zapewnić mi inną rozrywkęJ Od urodzenia Wojtusia zdarzało jej się zmoczyć w nocy, ale od jakiegoś czasu wręcz nagminnie. Zjawisko jest o tyle ciekawe, że z pieluch wyrosła już dawno i przez ostatnie 2 lata nie zmoczyła się ani raz – tylko potwierdza ajurwedyjskie podejście do mimowolnego moczenia w nocy. W ajurwedzie uważa się, że nocne moczenie się to nieświadome wołanie dziecka o zwrócenie nań uwagi. Będzie się tak objawiał również brak poczucia bezpieczeństwa i przejawiane emocje takie jak złość, zazdrość, frustracja. Trudny charakter Mai, mój zdecydowany brak czasu na zaspokojenie jej wszystkich potrzeb i zachcianek, brak odpowiedniej stymulacji i zajęcia (brak przedszkola - są wakacje) i zazdrość o Wojtka stworzyły znakomite warunki do rozwoju stresu i psychicznego złego samopoczucia, które objawiają się np. w napadach agresji, krzyku a teraz dodatkowo mokrym materacem w nocyL Nie krzyczę na nią i nie strofuję jej, bo wiem, że to nic nie pomoże. Staram się ograniczać ilość spożywanych bezpośrednio przed snem płynów i pilnować żeby skorzystała z toalety kilka razy przed snem. Nie ogląda bajek, staram się też nie czytać dzieciom historii przed które mogłyby się bać. Na ile się da (Maja jest dosyć … nieostrożna) zachęcam ją do zabawy z Wojtkiem i pozwalam się do niego „przytulać” (czyli pilnuję, żeby go nie zgniotła). Podaję jej w ciągu dnia miętę, wprowadziłam też chyawanprash oraz świeżą żurawinę; wieczorem dostaje ashwagandę (5 gr). Ajurweda proponuje też amlę w ilości 5 gr 2 razy dziennie, a dla dzieci o konstytucji kapha ewentualnie punarnava. Warto też upewnić się, że ta dolegliwość nie wynika z zaburzonej pracy nerek – u nas z pewnością jest efektem stresu psychicznego, ale gdyby moczenie u twojego dziecka nie zanikało po 5 roku życia i było często powtarzającym się problemem a wykluczyłaś pasożyty to może być oznaką kiepskiej pracy nerek.
I staram się okazywać  Mai więcej miłości, żeby nie czuła się odtrącona, choć z całej trójki to ona jest moją piętą achillesową – jest butna, uparta a przy tym zadziorna i nieposłuszna. Mam ciągle mi powtarza, że byłam dokładnie taka sama… Tylko byłam?:)

Another attraction tonight. I just managed to embrace the annoying numbness of my hands while sleeping, my almost 4-year-old daughter decided to provide me with different entertainment. From the time when Wojtuś was born, she got wet at night. The phenomenon is interesting because she has grown out of diapers a long time ago and has not been wet during the past two years - it only confirms the Ayurvedic approach to enuresis. In Ayurveda, it is believed that enuresis in the night is an unconscious call of a child to draw attention to him or her. The child will also manifest that he or she have a lack of sense of security and experiences emotions such as anger, jealousy, frustration. Maja's difficult character, my lack of time to meet all her needs and whims, lack of proper stimulation and classes (no kindergarten - there are holidays) and jealousy of Wojtek created excellent conditions for the development of stress and mental ill-being, which manifest themselves, e.g. in seizures aggression, screaming and now additionally a wet mattress at night... I do not shout at her and do not scold her, because I know that it will not help. I try to limit the amount of liquids consumed immediately before bedtime and make sure that she uses the toilet several times before bedtime. I do not let her to watch cartoons, I also try not to read to children stories they could be afraid of. As far as she can (Maja is quite ... careless) I encourage her to play with Wojtek and let her "hug" him (that is, I make sure she doesn't crush him). I give her mint tea during the day, I also introduced chyawanprash and fresh cranberry; in the evening he gets ashwaganda (5 gr). Ayurveda also offers amla in the amount of 5 grosze 2 times a day, and for children with the constitution kapha - punarnava. It is also worth making sure that this ailment does not result from impaired kidney function - in our case it is certainly an effect of mental stress, but if your child's enuresis did not disappear after the age of 5 and was a frequently recurring problem and you ruled out parasites, it can be a sign of poor kidney function.

And I try to show Maja more love so that she doesn't feel rejected, though she is my Achille's heel - she is tough, stubborn, feisty and disobedient. My mum always says me that I was exactly the same ... I was only? :)

piątek, 9 sierpnia 2019

Tkanka tłuszczowa - wróg numer 1?:) Fat tissue - is it your enemy?

Czasy obsesyjnego odchudzania, anoreksji, codziennego biegania półmaratonów i wagi 45 kilo z pewnością mam już za sobą:) Nawet gdyby przyszło mi raz jeszcze na myśl uzyskać 9% tkanki tłuszczowej i figurę nastolatki musiałabym dodatkowo skonstruować jakąś maszynę do wydłużania czasoprzestrzeni, bo przy trójce dzieci wyłuskanie nawet pół godziny dla siebie graniczy z cudem. A jak już jest te pół godziny to jest tyle do zrobienia, że nie wiadomo w co ręce włożyć:) W każdym razie moja pitta powtarza mi każdego dnia: "rusz się, bo nie mogę na ciebie (siebie) patrzeć! Mimo, że po ciąży zostało mi jeszcze "tylko" 3 kg do spalenia to idzie to baaaaardzo topornie. Dziś biegnąc kolejny kilometr i ocierając strugi potu doszło do mnie, że moja pitta znów przejęła kontrolę nad zdrowym rozsądkiem! 

Tkanka tłuszczowa w ajurwedzie nazywa się meda i spełnia wiele ważnych ról w organizmie:
- Zarówno tłuszcz jak i jego produkt uboczny w postaci potu, pomaga organizmowi utrzymać wewnętrzną temperaturę – tłuszcz zatrzymuje ciepło wewnątrz a pot wydala na zewnątrz ciepło. W medycynie konwencjonalnej specjalny rodzaj komórek tłuszczowych służących do ocieplania nazywa się brunatnymi, występują one u niemowlaków w celu utrzymania odpowiedniej temperatury.
 - Innym zadaniem meda jest smarowanie mięśni, więzadeł, stawów 
- meda to główny magazyn nadmiaru energii - to taki nasz zbiornik retencyjny:) W momencie, kiedy we krwi jest niski poziom glukozy (czyli jeśli podaż jest niewystarczająca lub w okresie dużego wysiłku fizycznego) do krwi uwalniane są trójglicerydy ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej
- tłuszcz stanowi materiał budulcowy błon komórkowych - w ajurwedzie mówi się, że zdrowe meda produkuje zdrowe aszthi  czyli kości, cały szkielet stanowiący strukturę nadającą kształt i będący bazę dla całego systemu
- komórki tłuszczowe biorą udział w procesach metabolicznych, wydzielając do krwi niektóre substancje aktywne biologicznie
- meda wyściela ochronną warstwą organy wewnętrzne, mięśnie i kościec. W ajurwedzie porównuje się to do rodzaju miłości jakim jest sneha - to rodzaj bezpiecznej miłości, charakteryzującym związek matki z dzieckiem lub męża z żoną. Tak jak dwoje ludzi lgnie do siebie i tuli się ogrzewając nawzajem, tak tkanka tłuszczowa otula ciało człowieka zapewniając mu ciepło i otaczając miłosną opieką zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz wszystko, co ważne. Niestety jeśli rozrośnie się za bardzo wokół narządów tworzy tzw tkankę tłuszczową białą, której nadmiar może prowadzić min. do cukrzycy typu II, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, żylaków, nowotworów, zaburzeń przyswajania i innych. 
- w tkance tłuszczowej rozpuszczają się witaminy A, D, E i K
- tkanka tłuszczowa jest transmiterem niektórych hormonów oraz bierze udział w odpowiedzi immunologicznej
- tzw różowa tkanka tłuszczowa podskórna tworzy się u kobiet w ciąży i matek karmiących jako baza na której powstaje mleko. Jeśli mama chce mieć odpowiednią ilość mleka, tego rodzaju tkanka musi pozostać na odpowiednim poziomie. W przypadku matki karmiącej piersią, która za szybko będzie chciała wrócić do formy sprzed ciąży, stres, posty, nadmierne ćwiczenia, spożywanie suszonych pokarmów i napojów, wychudzenie i nadmierne stosowanie środków oczyszczających, mogą powodować „rozluźnienie”  w tkance tłuszczowej piersi wraz ze zmniejszeniem ilości lub brakiem wydzielania mleka. No właśnie na tym punkcie powinnam się zatrzymać na dłużej:)


Ciekawe jest to, że liczba komórek tłuszczowych u dorosłego człowieka pozostaje w zasadzie niezmieniona. Tyjąc lub chudnąć zmienia się ich struktura no i oczywiście przechodzą one cykle tworzenia, starzenia się i obumierania:) Jeśli tkanka tłuszczowa jest niedostatecznie ukształtowana, możesz odczuwać zarówno fizyczne jak i emocjonalne „zimno” i "wysuszenie", którego efektem będzie wzrost doszy wata skutkujący skurczeniem i wychudzeniem organizmu. Z kolei w przypadku nadmiernej ilości energii kapha prowadzącej do otyłości i wzrostu ilości tkanki tłuszczowej zaczniesz tyć. 


The times of obsessive slimming, anorexia, daily running of half-marathons and a weight of 45 kilos certainly have already been behind me:) Even if it occurred to me once again to get 9% body fat and figure of a teenager I would have to additionally construct a machine for extending space-time, because with three little children it is a miracle to have even half an hour to me. And when it's already half an hour it is so much to do that I don't know what to do first:) Anyway, my pitta repeats to me every day: "move, because I can't look at you (myself)! Although after pregnancy I have "only" 3 kg to burn, it goes soooooo rough. Today running another kilometer and wiping streams of sweat it came to me that my pitta again took control of common sense!

Adipose tissue in Ayurveda is called meda and fulfills many important roles in the body:

- Both fat and its by-product in the form of sweat helps the body maintain internal temperature - fat retains heat inside and sweat expels heat outside. In conventional medicine, a special type of fat cell for warming is called brown, they occur in infants to maintain the right temperature.

 - Another meda task is to lubricate muscles, ligaments, joints

- meda is the main storage of excess energy - this is our storage reservoir :) At a time when there is low glucose in the blood (i.e. if the supply is insufficient or during a period of high physical effort) triglycerides from stored fat are released into the blood

- fat is the building material of cell membranes - in Ayurveda it is said that healthy meda produces healthy aszthi or bones, the entire skeleton constituting the structure that gives shape and is the basis for the entire system

- fat cells are involved in metabolic processes, secreting some biologically active substances into the blood

- the meda protects the internal organs, muscles and skeleton with a protective layer. In Ayurveda, this is compared to the type of love that is sneha - it is a kind of safe love that characterizes the relationship of mother with child or husband with wife. Just as two people cling to each other and hug each other while warming each other, so does fatty tissue envelops the human body, providing him with warmth  love from both inside and outside, everything important. Unfortunately, if it develops too much around the organs, it creates the so-called white adipose tissue, the excess of which can lead to type II diabetes, heart failure, hypertension, stroke, varicose veins, cancer, assimilation disorders and others.

- vitamins A, D, E and K dissolve in adipose tissue

- adipose tissue is a transmitter of some hormones and is involved in the immune response

- the so-called pink subcutaneous fat is formed in pregnant women and nursing mothers as the basis on which milk is made. If mom wants to have the right amount of milk, this type of tissue must remain at the right level. For a breastfeeding mother who wants to get back to her pre-pregnancy form too soon, stress, fasting, excessive exercise, eating dried foods and drinks, emaciation and excessive use of cleansing agents, can cause "loosening" of breast fat with a decrease in the amount of or no milk secretion. That's where I should stay for a long time :)


It is interesting that the number of fat cells in an adult human remains basically unchanged. Weight gain or lose weight change their structure. And of course cells go through cycles of creation, aging and dying :) If the adipose tissue is insufficiently shaped, you can feel both physical and emotional "cold" and "drying", which will result in the growth of wool lice resulting in contraction and emaciation of the body. On the other hand, if you have excessive kapha energy leading to obesity and an increase in body fat, you will start to put on weight.

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Polineuropatia obwodowa. Peripheral neuropathy

Co noc ten sam schemat: budzę się na karmienie Wojtka ze ścierpniętymi dłońmi totalnie bez czucia. Najczęściej prawa, ale lewa ostatnio też. Winy upatrywałam w kręgosłupie szyjnym, ale po dwóch wizytach u osteopaty i zabiegach oraz masażach nie ma żadnej poprawy. Z drugiej strony nie powiem, że się oszczędzam, co sukcesu zabiegu zdecydowanie nie gwarantuje... Powoli zaczynam łączyć fakty (min. wysokie spadki cukru w ciąży, blade paski pod paznokciami) i przez głowę przechodzi mi tylko jedna myśl: polineuropatia obwodowa. I mam nadzieję, że się mylę, że to jednak tylko kręgosłup szyjny:)
Mononeuropatia to uszkodzenie pojedynczych nerwów i to wersja mniej burzliwa. Może wynikać z ucisku (szczególnie w nocy będąc w jednej pozycji przez dłuższy czas; nerw może być uciskany przez pogrubiały mięsień, więzadło lub wyrośl kostną), niedokrwienia (z powodu np. zimna lub słabego krążenia krwi) albo urazu. Z kolei polineuropatia - czyli zaburzenia wielu nerwów może wynikać z uogólnionych schorzeń np. cukrzycy, choroby nerek, niedoboru witamin, zwłaszcza z grupy B i innych. 
Objawy neuropatii obwodowej zależą od rodzaju uszkodzonych nerwów, czy są to nerwy ruchowe,  czuciowe czy autonomiczne.

1. Nerwy ruchowe wysyłają wiadomości z mózgu do mięśni. Objawy neuropatii nerwów ruchowych to: osłabienie lub atrofia mięśni, trudności w poruszaniu rękami lub nogami, skurcze mięśni lub niekontrolowane drganie
2. Nerwy czuciowe wysyłają wiadomości z innych części ciała do mózgu i pobudzają zmysły. W tym przypadku objawy to: mrowienie lub drętwienie, wrażliwość na dotyk, niemożność odczuwania zmian temperatury lub bólu, utrata odruchów i koordynacji
3. Nerwy autonomiczne, kontrolujące funkcje mimowolne, w tym ciśnienie krwi, tętno, funkcje pęcherza i pocenie się. Objawy neuropatii to: nudności, wymioty, zawroty głowy podczas stania lub zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, nadmierne pocenie, niezdolność do kontrolowania czynności jelit i pęcherza, nieregularne tętno lub trudności z połykaniem.

Leczenie neuropatii obwodowej zależy od przyczyny. A że typów neuropatii może być nawet ze sto, do każdego pacjenta należy pochodzić bardzo indywidualnie. Typowe zabiegi medycyny konwencjonalnej obejmują fizjoterapię, operację i zastrzyki w celu zwiększenia ciśnienia nerwowego. Inne zabiegi koncentrują się na zmniejszeniu bólu i dyskomfortu za pomocą dostępnych bez recepty środków. 

Na szczęście istnieje też wiele naturalnych metod leczenia, które pomagają zmniejszyć objawy i neuropatię obwodową. Pamiętaj jednak, żeby dostosować je do wymagań twojego typu konstytucyjnego.
* Przyjmuj 600 mg kwasu liponowego dziennie 
* Kwasy omega-3 są również pomocne przy walce z uszkodzeniem nerwów
* Pij ziele dziurawca 
* Drętwienie i osłabienie kończyny można wyleczyć przez regularne stosowanie nasion owsa
* Pij pokrzywę
* Uzupełnij braki witamin, szczególnie witamin z grupy B i witaminy D
* Bierz ciepłe kąpiele z dodatkiem olejku lawendowego lub rumiankowego
* Skorzystaj z zabiegów akupunktury
* Bądź aktywna, dbaj o dobre krążenie krwi
* Utrzymuj poziom cukru we krwi w prawidłowym zakresie
* Z ziół ajurwedyjskich przyjrzyj się Bhumyamalaki. Naukowe badania na ten temat znajdziesz tutaj. 


Every night, the same pattern: bare hands without feeling when I feeding Wojtek. Right hand most, but the last one left too. I found guilt in the cervical spine, but after two visits to the osteopath and treatments, massages there is no improvement. On the other hand, I will not say that I am sparing myself, what is not good for this condition ... hm.. I tried to combine facts  (eg high drops of sugar level in pregnancy, pale stripes under nails) and only one thought goes through my head: peripheral polyneuropathy. And I hope I'm wrong and it's just a cervical spine :)

Mononeuropathy is damage to individual nerves and this version is less turbulent. It may result from pressure (especially at night, being in one position for a long time, the nerve can be squeezed by a thickened muscle, ligament or bone formation), ischemia (due to, for example, cold or poor blood circulation) or injury. In turn, polyneuropathy - or many nerve disorders may result from generalized diseases, eg diabetes, kidney disease, vitamin deficiency, especially from group B and others.

Symptoms of peripheral neuropathy depend on the type of damaged nerves, whether they are motor, sensory or autonomic nerves.

1. The motor nerves send messages from the brain to the muscles. Symptoms of motor nerve neuropathy include muscle weakness or atrophy, difficulty in moving arms or legs, muscle spasms or uncontrolled vibration

2. Sensory nerves send messages from other parts of the body to the brain and stimulate the senses. In this case the symptoms are: tingling or numbness, sensitivity to touch, inability to feel changes in temperature or pain, loss of reflexes and coordination

3. Autonomic nerves, controlling involuntary functions, including blood pressure, heart rate, bladder function and sweating. Symptoms of neuropathy include: nausea, vomiting, dizziness when standing or changing from sitting to standing, excessive sweating, inability to control bowel and bladder function, irregular heartbeat or difficulty swallowing.

The treatment of peripheral neuropathy depends on the cause. And that the types of neuropathy can be up to one hundred, each patient should be treated very individually. Typical conventional medicine treatments include physiotherapy, surgery and injections to increase nervous pressure. Other treatments focus on reducing pain and discomfort using medicaments.

Fortunately, there are also many natural treatments that help reduce symptoms and peripheral neuropathy. Remember, however, to adapt them to the requirements of your constitutional type.

* Take 600 mg of lipoic acid daily

* Omega-3 acids are also helpful in the fight against nerve damage

* Drink St. John's wort

* The numbness and weakness of the limb can be cured by regular application of oat seeds

* Drink nettle teas

* Complete the deficiencies of vitamins, especially B vitamins and vitamin D

* Take warm baths with the addition of lavender oil or chamomile oil

* Take advantage of acupuncture treatments

* Be active, take care of good blood circulation

* Keep your blood sugar in the right range

* Look at Bhumyamalaki from ayurvedic herbs. Scientific research on this subject can be found here.

piątek, 2 sierpnia 2019

Pierwszy siwy włos...


"Spostrzegłem dziś pierwszy siwy włos na twojej skroni..." - śpiewała Marta Mirska a potem Mieciu Fogg przeszło 60 lat temu (łoooo 1957 rok!) do swojej ukochanej. Ale zapewne miała ona więcej lat niż ta pani na zdjęciu:)


Od tych 6 dekad społeczeństwo siwieje w coraz szybszym tempie. Ma na to wpływ nie tylko styl życia, pośpiech, stres ale przede wszystkim dominacja pitty w działaniu (czyli popularnie "wyścig szczurów"). Problem dotyczy nie tylko mężczyzn ale też kobiet, u których pierwsze siwe włosy pojawiają się już po 35 roku życia!

Poniżej przedstawiam długą i barwną listę możliwych przyczyn przedwczesnej siwizny:

1. Genetyka. Są osoby, które dziedziczą skłonność do przedwczesnego siwienia i muszą się z tym pogodzić:) Czyli, przekładając to na ajurwedę, jeśli w twoim prakriti dominuje pitta musisz być gotowa na pierwszy siwy włos wcześniej niż inne typy (choć pamiętaj, że może to być tylko tendencja a od twojego stylu życia zależy jak ją opanujesz:)
Jeśli w twojej konstytucji przeważa pitta, staraj się na ile możesz podążać za wskazówkami dla tego typu. Dotyczy to zarówno diety jak i stylu życia - wtedy prawdopodobieństwo, że siwizna dopadnie cię wcześniej niż powinna zmniejsza się diametralnie:) Po za tym nadmiar pitty w gruczołach łojowych, które znajdują się w cebulkach włosów, zwane zapaleniem mieszków włosowych, może również powodować przedwczesne wypadanie włosów i siwienie.

2. Niewłaściwa dieta prowadząca do niedoborów witamin z grupy B, żelaza, miedzi, jodu czy cynku. To chyba jeden z głównych powodów różnych dolegliwości, który objawia się nie tylko siwymi włosami:) Anemia, chroniczne zatwardzenie, zatrucie metalami ciężkimi, niedobór kwasu foliowego czy nawet stały obniżony poziom odporności wynikające z niezrównoważonej i mało odżywczej diety przyczyniają się zarówno do wypadania włosów jak i ich osłabienia, matowienia czy siwienia.
Zauważając u siebie niedobory odżywcze postaraj się wziąć w obroty swoje codzienne menu - być może problem leży w nieodpowiednio skonstruowanym jadłospisie. Inna wersja to słaba przyswajalność składników odżywczych - przyjrzyj się wtedy pracy jelita grubego. Popracuj nad regularnymi wypróżnieniami i postaraj się przejść kurację detoksyfikującą (w wersji panchakarmy lub w wersji light - w zależności od potrzeb i zaleceń dla twojego stanu)
Do diety zdecydowanie włącz amlę, bringhraj, cebulę, brahmi, olej sezamowy, olej kokosowy. Wyeliminuj natomiast możliwie orzechy, gdyż są silnie rozgrzewające.

3. Znasz powiedzenie, że ktoś "osiwieje ze zmartwień"? Smutek, zmartwienia, niepokój, ciągły strach to emocje, które przyczyniają się do pojawiania się pierwszych siwych kosmyków. I kolejnych i następnych. Stres to niestety najgorszy wróg dla twoich włosów (zresztą nie tylko)
Skorzystaj zatem z orzeźwiającej dla skóry głowy i zaburzonej mentalnie waty shirodhary. Oddaj się z przyjemnością innym kojącym zabiegom na skórę głowy np. shirovasti . A przede wszystkim staraj się pracować nad opanowaniem chronicznego wyniszczającego stresu.

4. Przewlekłe zapalenie zatok, wieczny katar, powtarzające się zapalenia ucha, przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych - mają ogromny wpływ na to, co dzieje się na twojej głowie!
Prócz oczywistych zaleeń wzmacniania odporności, ćwicz jogę. W szczególności skup się na pozycjach: wielbłąda, ryby i wszystkich odwróconych. 
No i wysypiaj się!

5. Palisz papierosy, pijesz nałogowo kawę w dużej ilości lub raczysz się wieczorem lampką czerwonego wina? Hm, nie pomagasz. Zwiększasz pittę w sposób zdecydowany:(

6. Siwe włosy możesz również zyskać dzięki częstej ekspozycji na słońce. Jeśli dobrze skojarzysz fakty zrozumiesz czemu w Indiach wszystkie kobiety mają gęste napaćkane olejem kokosowym włosy - właśnie dlatego, że tworzy warstwę ochronną:) Jeśli nie chcesz chodzić z tłustą głową - zakładaj czapkę lub kapelusz.

7. Zaburzenia pracy tarczycy oraz przysadki mózgowej a co za tym idzie nierównowaga hormonalna również mogą odzwierciedlić się w siwieniu. 
W tym wypadku pomyśl nad odpowiednim leczeniem i skorzystaj z jogi hormonalnej. 

8. Wreszcie last but not least: pielęgnacja. Siwienie potęguje używanie farb, kosmetyków chemicznych, suszarki do włosów, lokówek i innych urządzeń elektrycznych lub mycie włosów w zbyt gorącej wodzie. Z drugiej strony tak samo narażone na siwienie są osoby, które zaniedbują swoją skórę głowy pozwalając nadmiar sebum.
Do pielęgnacji używaj tylko naturalnych kosmetyków, w szczególności: 
* oleju kokosowego. 2-3 razy w tygodniu zrób pastę z 4 łyżek oleju kokosowego i garści liści curry. Zmiksuj na papę i wsmaruj w skórę głowy. Pozostaw na około 30 minut po czym spłukaj letnią wodą. Jeśli papka na włosach ci nie przeszkadza możesz zostawić ją na noc. Liście curry zawierają witaminy z grupy B i minerały, takie jak cynk, selen i żelazo, które pomagają zachować i przywrócić pigment w mieszkach włosowych. W połączeniu z penetrującymi właściwościami oleju kokosowego wnikają głęboko w skórę.
* amli. Zrób podobny zabieg używając pasty z 4 łyżek oleju kokosowego i kilku kawałków suszonej sproszkowanej amli. 
Amla jest bogata w witaminę C, która pomaga ograniczyć siwienie poprzez "zachowanie" melaniny w mieszku włosowym. 
* maślanki - naturalna odżywka do włosów; szczególnie w połączeniu z liśćmi curry
* oleju sezamowego. Najbardziej popularny w pielęgnacji ajurwedyjskiej olej pomoże również przyciemnić siwiznę.

9. Włosy również zaczynają szarzeć z powodu spadku produkcji ciemnego pigmentu - melaniny w cebulkach włosów. Tutaj znajdziesz ciekawe sposoby pielęgnacji.

piątek, 26 lipca 2019

Włos z głowy ci (nie) spadnie


Przez 9 miesięcy ciąży nie wyciągnęłam ze szczotki ani jednego włosa, podczas gdy od porodu gromadzę ich całe garście a takie prawdziwe wypadanie dopiero się zacznie. Po obydwu poprzednich ciążach apogeum wypadania włosów przypadało na 4-ty miesiąc po porodzie i jest to proces, którego nie da się niczym zatrzymać, po pewnym czasie wszystko wraca do normy.

U mnie wypadanie włosów wiąże się ze zmianami hormonalnymi i ma gwałtowny przebieg ze względu na dominację pitty w mojej konstytucji. Ale nie u każdej mamy tak będzie. Podobnie nie da się odpowiedzieć łatwo na pytanie: "co polecasz na wypadanie włosów?", bo u każdego to wypadanie ma jakąś swoją przyczynę i wymaga odpowiednio dopasowanej terapii. Niemniej jednak możemy przyjrzeć się kilku możliwym przyczynom i spróbować dopasować do nich pomocne kuracje, uwzględniając podstawowe założenie, że wypadanie i siwienie włosów związane jest z zaburzeniami energii pitta.
1. Utrata włosów jako efekt niewłaściwego odżywiania, szczególnie podnoszenia poziomu pitty i braku witamin z grupy B
Zbyt gorące, kwaśne, sfermentowane, ostre lub słone jedzenie podnosi pittę. Podobnie mięso, alkohol, stymulanty i inne używki..Niewłaściwe odżywianie, czyli to co jesz ale również to jak jesz (czyli np. czy nie omijasz posiłków, w jakim jesz nastroju i jakim towarzystwie) ma ogromny wpływ na cały organizm, w tym również na włosy. Nie chodzi tu tylko o witaminy - raczej o zachwianie całej równowagi. Witaminy możesz suplementować, ale tym równowagi nie uzyskasz. 


* przyjrzyj się swojej diecie - czy nie za bardzo podnosi pittę? Wskazówki jak ją uspokoić znajdziesz tutaj
* jedz i stosuj olej kokosowy polecany do równoważenia doszy pitta: średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak kwas laurynowy i kaprynowy obecne w orzechach kokosowych, mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze, przez które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników, stanowiących barierę dla wzrostu włosów. 
* zwróć szczególną uwagę na podaż witamin z grupy B. Pierwszym z objawów ich braku w twoim organizmie jest właśnie wypadanie włosów.

2. Za dużo stresu = za mało włosów
Permanentny stres to twój cichy zabójca. Czasem uderzy z tej, czasem z innej strony, ale na pewno osłabia twoją odporność redukując poziom ojas. Ojas to twoja tarcza obronna - mając mocne ojas masz silne i gibkie ciało, gładką i świeżą skórę, włosy mocne i lśniące. Słabe ojas daje efekty odwrotne. Kortyzol, który wydziela się podczas stresu, powoduje wypadanie włosów i spowalnia ich wzrost. 


* Stosuj ashwagandę, zarówno w postaci pasty na głowę jak i doustnie. Pomoże ci odstresować się, ale zyskasz jeszcze wiele innych korzyści.  Ashwagandha pomaga kontrolować poziom kortyzolu i ogranicza tym samym wypadanie włosów. Wzmacnia również aktywność antyoksydacyjną i wspomaga krążenie w obrębie skóry głowy. Jest doskonałym lekiem na łupież i stymuluje produkcję melaniny, która jest niezbędna do wzrostu włosów.
* wypróbuj shirodharę - zabieg głęboko relaksacyjny i przywracający równowagę. Shirodhara, jako efekt uboczny stosowania ciepłego oleju, przyczynia się również do poprawy kondycji włosów. Możesz spróbować również innych terapii relaksacyjnych, by uporać się ze stresem. 

* joga lub inna forma świadomej pracy z ciałem, szczególnie taka, która wykorzystuje dotleniające obszar głowy pozycje odwrócone będzie zbawienną terapią.

3. Strach, obawa, smutek - emocje, przez które osiwiejesz wcześniej niż powinnaś
Dostrzegasz splątane włos wy szczotce i zaczyna cię to denerwować. Eksperci twierdzą, że uporczywe wypadanie włosów może być nas bardzo niepokojące i może mieć poważny wpływ psychologiczny na nasze ogólne samopoczucie. Z drugiej strony włosy mogą wypadać lub siwieć właśnie z powodów emocjonalno-psychicznych, depresji, melancholii, strachu - a więc koło się zamyka. Sieć powiązań obejmuje w tym wypadku przede wszystkim wątrobę, jelito grube, jego florę bakteryjną i odpowiedź tejże na emocje a co za tym idzie możliwości dobrego przyswajania. Droga do wyeliminowania tego czynnika jest długa i żmudna, gdyż zawiera wiele kompatybilnych komponentów: dietę, styl życia, aktywność, relacje z bliskimi, pracę z własnym ego itd. 
* popracuj z emocjami, uspokój watę przyglądając się czynnikom wyprowadzającym watę z równowagi
* spróbuj znaleźć metodę na rozładowanie rozgniewanej, destrukcyjnej pitty - podpowiedzi znajdziesz tutaj
* możesz również próbować różnych technik medytacyjnych lub oddechowych oraz wizualizacji

4. Nie możesz żyć bez kawy? - przygotuj się na więcej włosów na ziemi niż na głowie
Niestety używki stymulujące twój organizm należą do grupy produktów podnoszących pozom pitty.
 * Mam propozycję, żeby nawyk związany z piciem kawy zamienić na codzienny, nawet krótki, ale systematyczny automasaż. Wykorzystaj ciepły olej z dodatkiem kokosa, bhringraj, amli, arniki, sezamu, migdałów lub oleju Brahmi. Wykonanie masażu głowy pomaga poprawić krążenie, odmładza mieszki włosowe, co prowadzi do lepszego krążenia krwi do cebulek. Możesz przeplatać masaż głowy automasażem innej części ciała, wybranej danego dnia - sprawi ci to nawet większą przyjemność niż kawa:)

5. Zamiast spać czytasz romanse albo rozmyślasz nad przeszłością? Nie wyrywaj sobie włosów z głowy i tak wypadną ci z braku odpowiedniej ilości snu
* Zażywaj Bhringraj, który nie tylko pomaga we wzroście włosów, ale także odwraca łysienie. Zioło jest powszechnie dostępne w postaci sproszkowanej - możesz zrobić pastę mieszając 5-6 łyżeczek z wodą i nakładać ją przez 20 minut na skórę głowy lub jako olej, który również możesz wcierać w skórę głowy trzy razy w tygodniu. Działa uspokajająco na skórę głowy i pomaga w bezsenności.
* Brahmi pomaga wzmocnić włosy i wspomaga wzrost włosów. Zapewnia odżywienie korzeniom i wspomaga wzrost nowych cebulek a regularne stosowanie zapewnia gęste i błyszczące włosy. Brahmi pozwoli ci się również wyciszyć i wpłynie pozytywnie na drażliwą watę. Spróbuj zrobić uspokajającą pastę z 2 łyżeczek sproszkowanego brahmi, 2 łyżeczek sproszkowanej amli, 2 łyżeczek sproszkowanej ashwagandhy i połowy kubka jogurtu. Nałóż pastę na głowę, zrelaksuj się a po godzinie zmyj i zaśnij spokojnie.

6. Łupież, nadmierna ilość sebum, grzybica lub inne dolegliwości skóry głowy łączą się z nadmiernym wypadaniem włosów i co gorsza, problemami z ich odrastaniem
* Stosuj amlę. Amla nie tylko rozwiązuje problem wypadania włosów - przede wszystkim to skuteczna metoda oczyszczania krwi i leczenia niestrawności. Amla poprawia zdrowie skóry głowy, zwalczając nasilenie łupieżu i likwidując nadmiar serum. W połączeniu z shikakai działa jak naturalny barwnik, który nadaje naturalny brązowy kolor. Pastę z amli zrobisz łącząc 5-6 łyżeczek sproszkowanej amli z taką samą ilością wody. Nakładaj na skórę głowy na 30 minut i spłukaj. Do tej mieszanki możesz również dodać proszek shikakai, mocząc amla i proszek shikakai w ciepłej wodzie przez noc. 
* Zarówno olej jak i pasta z neem stosowane są w leczeniu chorób skóry, łupieżu, wszy i przeciwdziałają wypadaniu włosów. Regularne stosowanie neem na skórę głowy poprawia krążenie krwi i wzmacnia cebulki włosów. 
* Kozieradka to jedno z najlepszych ajurwedyjskich ziół w walce z łupieżem. W Polsce zyskuje na popularności -  jest naprawdę ciekawe w smaku i ma właściwości regulujące pracę trzustki. Kozieradkę można oczywiście spożywać jak i wcierać (sproszkowaną rozmieszaną z wodą w proporcji 2:3) w skórę głowy.

7. Włosy tracić możesz też z powodu nierównowagi hormonalnej, w tym zbyt dużej ilości testosteronu. Albo tak jak u mnie przygotuj się na takie doświadczenia po ciąży
* spróbuj jogi hormonalnej
* bądź cierpliwa:) 

8. Używasz niewłaściwych kosmetyków - twoje włosy po prostu wypadają na skutek podrażnienia różnego rodzaju substancjami chemicznymi (lakiery, farby, szampony z parabenami, pianki, odżywki itd)

Czy twoja półka z kosmetykami do mycia i pielęgnacji wygląda tak? Błąd. Im mniej na głowę tym lepiej:) Pamiętaj, że według ajurwedy do pielęgnacji powinnaś używać tylko tego, co da się zjeść:) Zamień te wszystkie kosmetyki na skrzy, pokrzywę lub shikakai. Te dwa pierwsze i ich efekt na włosy zapewne znasz doskonale, to trzecie zioło to „owoce na włosy”. 
* W połączeniu z wodą shikakai tworzy niewielką pianę i super myje włosy. Bogata zawartość antyoksydantów shikakai sprawia, że doskonale nadaje się do przywracania zdrowia skóry głowy i leczy wypadanie włosów. Dzięki temu, że nie pozbawia włosów naturalnego natłuszczenia, rozplątuje je, redukuje łupież i poprawia kondycję włosów, czyniąc je puszystymi i błyszczącymi. Pastę ze sproszkowanego shikakai możesz wmasowywać w skórę głowy i na włosy codziennie jako alternatywa dla szamponu.
* Sposób mojej ponad 80 letniej babci, która ciągle chodzi z kokiem bujnych siwych włosów: babcia rozciera 2 żółtka z kilkoma kroplami soku z cytryny i łyżką oleju lub oliwy. Czasem w sezonie używa soku z rzepy czarnej. Itaką papkę nakłada na głowę na około 30 minut po czym spłukuje. 
* Użyć mieszanki aloesowej: pół kubka żelu aloesowego wymieszanego z 2 łyżeczkami miodu i 3 łyżeczkami oleju kokosowego. Wetrzyj mieszankę w skórę głowy na pół godziny po czym umyj głowę w letniej wodzie. Aloes poprawia zdrowie skóry głowy, ogranicza wypadanie włosów i promuje ich wzrost.

9. Przyjmij do wiadomości, że się starzejesz:)
Z wiekiem naturalnie tracimy włosy a te które zostają siwieją i tracą swój blask. Farbowanie, tak popularne wśród kobiet 45+ jest zrozumiałe, ale siwe włosy też mają swój urok:) A po za tym nadają rangę osoby doświadczonej. Szpakowaci mężczyźni są bardzo przystojni moim skromnym zdaniem, więc może warto zamiast sięgać po kolejną farbę zatrzymać się na oleju jojoba?
* Jojoba to fantastyczny naturalny olej, który dzięki zawartości witaminy E, kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-9 zwalczających wolne rodniki może systematycznie kontrolować wypadanie włosów.  Poza tym wspaniale odblokowuje mieszki włosowe z nadmiaru sebum.
* Do pielęgnacji używaj olejków zawierających substancje przeciwstarzeniowe jak np. olejek jałowcowy, lawendowy, rozmarynowy, gorczycowy

poniedziałek, 22 lipca 2019

Grzybica stóp. Atlete's food

Nie za piękne prawda? To już taka wersja hardcore. Mnie też zdarzyło się "złapać" grzybicę kilka lat temu po pobycie w szpitalu. Nieprzyjemna sprawa i długo się wlecze:( Zakażenia grzybicze są bardzo częste i zazwyczaj występują, gdy system odpornościowy organizmu jest w słabej formie lub przyjmuje się antybiotyki. Grzyby generalnie są wszędzie i rozmnażają się przez zarodniki, które unoszą się w powietrzu, lądując na naszej skórze lub w naszym nosie. W rezultacie zakażenia grzybicze często zaczynają się od płuc i skóry, by przy braku odporności zaatakować cały organizm. Prócz oczywistych środków środków zapobiegawczych jak noszenie skarpet czy obuwia w przestrzeni publicznej (a przede wszystkim w miejscach wilgotnych i ciepłych jak łazienki, sauna, basen, okolice miejskiej fontanny itd.) i wzmacniania odporności warto, na ile to możliwe, wystawiać skórę stóp na działanie wysuszających promieni słonecznych i unikać syntetycznych materiałów zastępując je bawełnianymi. Od incydentu z moją stopą sezon na otwarte buty króluje u mnie od początku marca do końca października:)
Nie bez kozery zakażenie grzybicze po angielsku nosi nazwę Athlete's foot - stopa sportowca - z łatwością rozwija się gdy stopa zamknięta jest przez cały dzień w ciasnych butach, bez możliwości oddychania. Grzyb uwielbia wilgotne i ciepłe środowisko jakie gwarantują mu zamknięte na długo spocone stopy. Stopa sportowca rozwija się pod kilkoma postaciami:
1. między palcami
2. pod podeszwą i na bokach stopy
3.w postaci pęcherzy wypełnionych płynem pojawiających się na spodniej stronie stopy, między palcami, na pięcie - dosyć rzadka.

Wszystkie trzy postacie grzybicy zwalczysz za pomocą kilku prostych "leków" z domowej apteczki, ale nastaw się na cierpliwe odgrzybianie - proces trochę potrwa. Pamiętaj, że grzybica to tylko skutek - przyczyna leży głębiej, więc przy okazji zastanów się co tak destrukcyjnie mogło wpłynąć na twoją odporność.
Zacznij od olejku z drzewa herbacianego - możesz zarówno zrobić sobie moczenie stóp w misce z letnią wodą i 40 kroplami olejku z drzewa herbacianego jak i po prostu wetrzeć olejek bezpośrednio w skórę (wymieszany z olejem nośnym odpowiednim dla doszy). W stopy możesz wetrzeć również  sodę oczyszczoną, a jeśli twoje buty nie są oddychające spróbuj też sypnąć jej do środka - to zapobiegnie rozprzestrzenianiu się infekcji.  Oczywiste działanie bakterio i grzybobójcze ma woda utleniona i octenisept, które również możesz wetrzeć w skórę. 
Rodem z ajurwedyjskich sposobów:
- zrób mieszankę octu jabłkowego z solą himalajską i ciepłą wodą - mocz w niej stopy przez 10 minut a potem dokładnie osusz (możesz wykorzystać do tego nawet suszarkę do włosów)
- zrób pastę z masła ghee i sproszkowanej kurkumy - wysmaruj nią stopy, załóż cienkie bawełniane skarpetki i zostaw na noc. Rano zdejmij skarpetki i umyj stopy w roztworze z solą.
- nałóż na stopy jogurt probiotyczny, najlepiej własnej roboty. Stopy możesz owinąć szczelnie kawałkiem niechłonącego materiału. 
- mój ulubiony sposób: pasta z rozgniecionego surowego ząbka czosnku z oliwą lub olejem odpowiednim dla doszy. Po wysmarowaniu zainfekowanego miejsca odczekaj nawet do pół godziny zanim zmyjesz pastę. Najlepszy efekt daje smarowanie 2 razy dziennie.
- jest jeszcze kilka desek ratunkowych, a wśród nich pasta z cynamonu, sproszkowanych goździków i kilku kropel olejku z oregano (na oleju nośnym) oraz moczenie stóp w roztworze głęboko wnikającego w skórę ciepłego oleju sezamowego z wkropionym olejkiem czosnkowym.

Zabiegów i past nie stosuj na otwarte rany. Poczekaj, aż rany (np. powstałe w wyniku drapania) się zagoją i dopiero smaruj skórę.

This is a hardcore version of athlete's food. I also had fungal infection a few years ago after staying in the hospital. Unpleasant and long experience :(
Fungal infections are very common and usually occur when the body's immune system is in a weak form or antibiotics are taken in. Fungies are generally everywhere and multiply by spores that float in the air, landing on our skin or in our nose. As a result, fungal infections often start with the lungs and skin, and when immune system is weak spread on whole body. In addition to the obvious means of preventive measures such as wearing socks or shoes in the public places (especially in humid and warm places like bathrooms, sauna, swimming pool, fountain, etc.) and strengthening the immunity, it is worth as much as possible to expose the skin of the feet to dry sun rays and avoid synthetic materials replacing them with cotton .. From the incident with my foot the season for open shoes reigns with me from the beginning of March to the end of October:)
The athlete's foot easily develops when the foot is closed all day in tight shoes, without the possibility of breathing. Fungies loves a moist and warm environment which is guaranteed by long-sweaty feet. The athlete's foot is developed under 3 forms:

1. between your fingers

2. under the sole and sides of the foot

3. in the form of blisters filled with liquid appearing on the underside of the foot, between the toes, on the heel - quite rare.

You will fight all three forms of mycosis with a few simple "drugs" from the home medicine cabinet, but as always - the process will take a while. Remember that mycosis is just an effect - the cause lies deeper, so at the same time think about what could destructively affect your immunity.

Start with the tea tree oil - you can both make yourself soaking your feet in a bowl of lukewarm water and 40 drops of tea tree oil and just rub the oil directly into the skin (mixed with the carrier oil suitable for the dosha). You can also rub backing soda into your feet, and if your shoes are not breathable, try also to pour it in - this will prevent the spread of infection. The clear bacteric and fungicidal action has oxidized water and octenisept, which you can also rub into your skin.

Some of ayurvedic ways:

- make a blend of apple vinegar with Himalayan salt and warm water - soak in your feet for 10 minutes and then dry thoroughly (you can even use a hair dryer)

- make a paste of ghee butter and powdered turmeric - smear your feet, put on thin cotton socks and leave for the night. In the morning, take off your socks and wash your feet in a solution of salt.

- apply probiotic yogurt to your feet, preferably homemade. You can wrap your feet tightly with a piece of non-absorbing material.

- my favorite way: paste of crushed raw garlic clove with oil  suitable for the dosha. After smearing the infected place, wait up to half an hour before you wash away the paste. The best effect is given by spreading twice a day.

- there are still several rescue boards, among them cinnamon paste, powdered cloves and a few drops of oregano oil (on carrier oil) and soaking feet in a solution of deeply penetrating into the skin warm sesame oil with dropped garlic oil.

Do not use treatments and pastes for open wounds. Wait for the wounds (eg caused by scratching) to heal and only then rub the skin.

środa, 17 lipca 2019

Infekcje intymne

Grzybica pochwy, infekcja pochwy lub drożdżyca pochwy są terminami stosowanymi do określenia zaburzenia, które charakteryzuje się przerostem rodzaju drożdży należących do gatunku Candida. Drożdże te wywołują objawy takie jak swędzenie pochwy, pieczenie podczas oddawania moczu, gęste i białe wydzieliny z pochwy o brzydkim zapachu, bolesny i nieprzyjemny stosunek seksualny i zaczerwienienie wokół pochwy, które pogarsza się na etapie przedmiesiączkowym.
Taka infekcja jest powszechna, jak również łatwa do leczenia. Problem pojawia się, gdy infekcja powtarza się kilka razy w ciągu roku. 
Z punktu widzenia współczesnych nauk medycznych, Candida Albicans stanowi 94% wszystkich przypadków zakażenia drożdżakami pochwy. Drożdże są naturalnym mieszkańcem kobiecej pochwy, ale w wyniku ich niekontrolowanego rozrostu następuje zakażenie u podatnych osobników. Zależy to od obecności wystarczającej ilości organizmów grzybowych lub zmniejszonej oporności organizmu, lub obu czynników jednocześnie.
Czynniki, które mogą zwiększyć podatność osoby na infekcję to: zmienione pH pochwy (ponad 4,5) – ze środowiska kwaśnego na zbyt zasadowe; poprzednie infekcje bakteryjne w pochwie; stosowanie estrogenowych pigułek antykoncepcyjnych, antybiotyków lub leków immunosupresyjnych; cukrzyca; nierównowaga flory jelitowej; nadmierna ilość i zbyt duża intensywność stosunków; nieprawidłowa higiena okolic intymnych (w tym stosowanie środków higieny osobistej zawierających perfumy lub chemikalia) i stosowanie tamponów dopochwowych.
W leczeniu należy przede wszystkim skupić się na diecie regulującej energię kapha (nadmiar kapha i niskie agni są prawdopodobnymi przyczynami przewlekłej infekcji drożdży) oraz eliminacji czynników zwiększających podatność na infekcję (np. poprzez zachowanie zasad bezpiecznej higieny osobistej, unikanie antybiotyków, używanie nieperfumowanych płynów do higieny, noszenie luźnej, bawełnianej bielizny, używanie kubełków menstruacyjnych itd.)
Do innych możliwych infekcji pochwy zalicza się:
· Zakażenie bakteryjne spowodowane zmianą flory pochwy i wniknięciem drobnoustroju
· Choroby przenoszone drogą płciową, takie jak rzęsistki, chlamydie, rzeżączka, a także inne infekcje wirusowe itp.
· Reakcję alergiczną na stosowanie silnie pachnących mydeł, detergentów lub sprayów dopochwowych itp. w okolicy pochwy.

Aby uniknąć powyższych dolegliwości ajurweda zdroworozsądkowo zaleca:

· Unikaj sprayów dopochwowych lub silnie perfumowanych mydeł.
· Unikaj częstych pryszniców i kąpieli, ponieważ może to spowodować podrażnienie, a co ważniejsze, może ukryć lub rozprzestrzenić infekcję. Silne działanie wodą niszczy również zdrowe bakterie, które kolonizują pochwę, utrzymując ją w dobrej kondycji.
· Unikaj ubrań, które utrzymują ciepło i wilgoć. Nylonowa bielizna, obcisłe dżinsy, nie oddychające spodenki i legginsy oraz rajstopy bez bawełnianego panelu mogą prowadzić do infekcji drożdżami.
· Unikaj seksu bez zabezpieczenia jeśli nie jesteś pewna swojego partnera (jego przeszłych związków i kontaktów płciowych). Zaleca się używanie prezerwatyw, aby zapobiec infekcjom między partnerami. 
· Skontaktuj się z ginekologiem, jeśli masz wydzieliny, które zmieniły kolor, zapach, są gęste a ich wypływ powoduje swędzenie i palący ból.
· Nie przesadzaj z różnorodnością pozycji podczas seksu, unikaj tych niebezpiecznych i nieprzyjemnych jeśli masz tendencję do łapania infekcji
· Jeśli dużo jeździsz konno, na rowerze lub innym pojeździe mającym siodło uważaj na otarcia delikatnej, zewnętrznej części narządów płciowych – może się to przełożyć na infekcję.
· Jeśli uprawiasz seks a czujesz suchość okolic intymnych użyj specjalnych żelów ułatwiających współżycie lub poproś partnera o silniejsze „rozgrzanie”.

Jeśli już dopadła cię infekcja spróbuj:
1. pij jogurt: żywe kultury bakterii, takie jak Lactobacillus acidophilus, przywracają równowagę pH w pochwie. Upewnij się, że używasz niesłodzonego jogurtu.
2. Probiotyczne czopki i suplementy: przywrócą równowagę bakterii i drożdży w pochwie; możesz przyjmować doustne probiotyki ze szczepami bakterii lactobacillus acidophilus lub czopki dopochwowe.
3. Spróbuj wmasować w powierzchnię zainfekowanego miejsca olej kokosowy - jest skuteczny przeciwko grzybowi C.albicans. Używaj wyłącznie czystego, organicznego oleju kokosowego.
4. Olejek z drzewa herbacianego: Ten olejek eteryczny może być stosowany do leczenia zakażeń drożdży, ale tylko rozcieńczony w oleju nośnym, takim jak sezamowy, jojoba lub kokosowy (w zależności od przeważającej u ciebie doszy).
5. Ocet jabłkowy do kąpieli. Dodaj pół filiżanki do wanny z wodą i weź kąpiel. Nie stosu octu nierozcieńczonego, bo zabija również dobre bakterie.
6. Czosnek: zabija wiele mikrobów, w tym grzyby. Rozgnieć czosnek w oleju i podsmaż, następnie zlej olej i ostudź. Smaruj dotknięty infekcją obszar dwa do trzech razy dziennie.
7. Kurkuma: Wypij gotowane mleko z pół łyżeczki sproszkowanej kurkumy. 
8. Liście neem: Zastosuj pastę z kilku liści neem i kawałka surowej kurkumy. Zblenduj liście lub olejek neem z małym kawałkiem kurkumy i z olejem na pastę i smaruj dwa, trzy razy dziennie.
9. Olejek eteryczny z geranium (nie do użytku wewnętrznego), ma zarówno właściwości przeciwgrzybicze, jak i przeciwzapalne, dlatego łagodzi swędzenie. Olejek eteryczny z geranium można stosować w postaci nierozcieńczonej. Stosuj dwa lub trzy razy dziennie i kontynuuj, aż wysypka zniknie.
10. Pomocne będą też: aloes, bazylia, czarny pieprz, kardamon, rumianek, kolendra, cynamon, goździki, kminek, nasiona kopru włoskiego, imbir (suszony), imbir (świeży), trawa cytrynowa, skórka limonki, mięta, czarnuszka (Nigella), pietruszka (świeża), rozmaryn, tymianek (świeży), kurkuma, liście mniszka lekarskiego, endywia, jarmuż, surowa rzodkiew, grejpfrut, cytryna i fasola mung. Jedz i wkomponuj do diety tylko te składniki, które są dobre do balansowania twojego vikriti.


Vaginal mycosis, vaginal infection or vaginal candidiasis are terms used to describe a disorder characterized by an overgrowth of fungi species belonging to the Candidas. These fungies cause symptoms such as vaginal itching, burning during urination, thick and white secretions from the vagina with an unpleasant smell, painful and unpleasant sexual intercourse and redness around the vagina, which worsens in the premenstrual phase.

Such infection is common, as well as easy to treat. The problem arises when the infection is repeated several times a year.

From the point of view of modern medical sciences, Candida Albicans accounts for 94% of all cases of vaginal fungi infection. Fungi mikrobiom is a natural inhabitant of the woman's vagina, but as a result of their uncontrolled growth, infection occurs in susceptible individuals. It depends on the presence of a sufficient amount of fungal organisms or reduced resistance of the organism, or both.

Factors that can increase a woman's susceptibility to infection are: altered vaginal pH (over 4.5) - from an acidic environment to too alkaline; previous bacterial infections in the vagina; use of estrogen birth control pills, antibiotics or immunosuppressive drugs; diabetes; intestinal flora imbalance; excessive amount and too high intensity of relations; incorrect hygiene of intimate areas (including the use of personal hygiene products containing perfumes or chemicals) and the use of vaginal tampons.

The treatment should primarily focus on the diet regulating kapha energy (excess kapha and low agni are the probable causes of chronic fungi infection) and the elimination of factors that increase susceptibility to infection (eg by maintaining safe personal hygiene, avoiding antibiotics, using unperfumed hygiene fluids , wearing loose, cotton underwear, etc.)

Other possible vaginal infections include:

· bacterial infection caused by a change in vaginal flora and penetration of the organism

· sexually transmitted diseases such as trichomonas, chlamydia, gonorrhea, and other viral infections, etc.

· an allergic reaction to the use of very fragrant soaps, detergents or vaginal sprays, etc. in the vaginal area.

To avoid these, Ayurveda recommend:

· avoid vaginal sprays or highly perfumed soaps.

· avoid frequent showers and baths, as this may cause irritation and, more importantly, it may hide or spread the infection. The strong action of water also destroys healthy bacteria that colonize the vagina, keeping it in good condition.

· avoid clothes that keep you warm and damp. Nylon underwear, tight jeans, non-breathable shorts and leggings and tights without a cotton panel can lead to fungi infections.

· avoid unprotected sex if you are unsure of your partner (his past relationships and sexual intercourse). Condoms are recommended to prevent infections between partners.

· contact a gynecologist, if you have secretions that change color, smell wrong, are dense and their outflow causes itching and burning pain.

· do not overdo the diversity of sex positions, avoid these dangerous and unpleasant if you have a tendency to catch infection

· if you ride a lot on horseback, on a bicycle or other vehicle with a saddle, watch out for abrasions on the delicate outer part of the genitals - this may translate into infection.

· if you have sex and feel dry intimate, use special gels to facilitate intercourse or ask your partner for a stronger "warm up".

If you have already been infected, try:

1. drink yogurt: live bacterial cultures, such as Lactobacillus acidophilus, restore the pH balance in the vagina. Make sure you use unsweetened yogurt.

2. probiotic suppositories and supplements: restore the balance of bacteria and fungi in the vagina; you can take oral probiotics with lactobacillus acidophilus bacterial strains or vaginal suppositories.

3. try to massage the coconut oil into the surface of the infected place - it is effective against C.Albicans. Use only organic, pure coconut oil.

4. Tea tree oil: This essential oil can be used to treat fungi infections, but only diluted in a carrier oil, such as sesame, jojoba or coconut (depending on your doshas).

5. Apple cider vinegar. Add half a cup to the bathtub with water and take a bath. Do not stack undiluted vinegar, because it also kills good bacteria.

6. Garlic: kills many microbes, including fungies. Grind the garlic in oil and fry, then pour the oil and cool. Lubricate affected area two to three times a day.

7. Turmeric: Drink boiled milk from half a teaspoon of turmeric powder.

8. Leaves neem: Apply the paste from several and a piece of raw turmeric. Blend neem leaves or oil with a small piece of turmeric and oil for the paste and lubricate two or three times a day.

9. Essential oil of geranium (not for internal use), has both antifungal and anti-inflammatory properties, so it relieves itching. The essential oil of geranium can be used undiluted. Use two or three times a day and continue until the rash disappears.

10. Also helpful: aloe, basil, black pepper, cardamom, chamomile, coriander, cinnamon, cloves, cumin, fennel seeds, ginger (dried), ginger (fresh), lemon grass, lime skin, mint, black cumin, parsley (fresh), rosemary, thyme (fresh), turmeric, dandelion leaves, endives, kale, raw radish, grapefruit, lemon and mung beans. Eat and add to the diet only those ingredients that are good for balancing your vikriti!