środa, 8 maja 2019

Karmienie piersią w sposób zalecany przez ajurwedę. Breastfeeding in a manner recommended by Ayurveda


Wiele młodych mam zadaje pytanie „jak karmić piersią dziecko najefektywniej” i dostaje wiele różnych odpowiedzi, zarówno ze strony położnych, douli, pielęgniarek, coachów zdrowia jak i od swoich koleżanek czy mamy. Każdy ma swoją opinię na temat tego, jak jest prawidłowo a jak nie. Rzecz w tym, że karmienie piersią nie jest „uniwersalne”. Karmienie piersią jest wyjątkowe i indywidualne dla każdej mamy! Laktacja to proces całkowicie naturalny i przynależny wszystkim matkom, podlega on tylko i wyłącznie działaniu hormonów oraz emocji i uaktywnia się od mechanicznego opróżniania piersi przez ssące dziecko, ale każda z karmiących mam ma naturalny instynkt odnośnie swoich możliwości i zapotrzebowania swojego dziecka. Innymi słowy każda z osobna będzie inaczej ustawiać się do karmienia, inaczej masować piersi w celu ułatwienia przepływu pokarmu czy spożywać inne pokarmy – wszystko po to, by naturalne karmienie maksymalnie dostosować do potrzeb malucha.

Przygotowywanie się do każdego karmienia zacznij od przybrania odpowiedniej postawy mentalnej i pracy z oddechem. Świadomość oddechu jest kluczem do zapewnienia większego wewnętrznego spokoju a ten z kolei jest niezbędny, aby niejako „skontaktować się” ze swoją intuicją, wewnętrznym głosem podpowiadającym ci co i jak masz robić. Następnie postaraj się zrelaksować i odciąć od serii przytłaczających cię myśli: co podasz za chwilę mężowi na obiad jak jeszcze nic nie przygotowałaś… ojej mleko z drugiej piersi znów zalało twoją ulubioną bluzkę…  twój starszy syn właśnie samodzielnie sikając do sedesu postanowił zostawić ślad na desce itd… Wycisz się i postaraj się odprężyć ciało oraz umysł zostawiając na razie bieżące sprawy na później. Jeśli jesteś w otoczeniu Matki Natury przyjdzie ci to łatwiej, jeśli nie, postaraj się maksymalnie zredukować nękające twój wewnętrzny spokój bodźce. Nawiąż kontakt wzrokowy z maluchem, uśmiechnij się do niego i powiadom, że właśnie dostanie najpyszniejszy i najzdrowszy posiłek świata. Przystaw malucha do piersi w wygodny dla ciebie i malucha sposób: jeśli maluch jest watą i ssie łapczywie, szybko i często się zachłystuje wybierz pozycję na brzuchu – nie będzie mu tak łatwoJ Zarazem będzie masować brzuszek i uwolni przewód pokarmowy od gazów. 
Jeśli maluch jest pittą i od razu mu się ulewa zastosuj metodę spod pachy i trzymaj jego główkę wyżej. A jeśli twój osesek to mała kapha najwygodniej dla was obojga będzie jak położycie się obok siebie, obydwoje zrelaksujecie i poprzytulacie się. Mała kapha pije długo i spokojnie, więc żeby ci ręka nie zdrętwiała lepiej jak po prostu będziesz miała ją obok główki bobasa obejmując go czule. Maluch będzie przeszczęśliwy mając cię u boku w wygodnej pozycji. Postaraj się na karmienie poświęcić tyle czasu ile potrzeba maluszkowi, cały czas utrzymując zrelaksowane ciało i umysł skierowany na dziecko. Po zakończeniu karmienia pamiętaj o odbiciuJ Małą kaphę przerzuć przez ramię i klepnij, małą pittę często wystarczy, żebyś uniosła w górę, a mała wata będzie nierzadko potrzebować położenia na brzuchu lub pozycji samolotu na jednej twojej ręce. Po odbiciu uśmiechnijcie się do siebieJ


Coś dla twojego faceta też skapnie:)
Jedną z rzeczy, która naprawdę pomaga przygotować się do karmienia piersią, jest codzienny masaż piersi. Możesz go zrobić sama lub poprosić partnera aby to on wykonał tę przyjemną czynność najlepiej wieczorem przed kąpielą czy prysznicem.. Użyj oleju organicznego, takiego jak olej słonecznikowy, kokosowy, oliwkowy, migdałowy lub sezamowy – odpowiedniego dla twojej doszy i postaraj się codziennie dokonywać tego krótkiego rytuału, tak, by zapobiec zatkaniu przewodów mlecznych.
Technika:
Użyj lewej ręki do masażu prawej piersi. Rozpocznij od delikatnego ruchu okrężnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, szeroko, od pachwiny po środek klatki. Potem naciskaj opuszkami palców (z szeroko rozstawionymi palcami) od pach i środka klatki piersiowej schodząc w rejon sutka. Delikatnym ruchem okrąż kilkukrotnie pierś po czym znów skieruj opuszki palców w stronę sutka zmieniając za każdym razem ich pozycję, tak, by dotknąć jak najwięcej kanalików. Możesz również zrobić delikatną „pokrzywkę” używając obu rąk, w ruchu przesuwającym (jedna ręka od spodu w prawo, druga ręka od góry w lewo). Na końcu ściśnij sutek i pociągnij do góry.
Kontynuuj, trzymając prawą rękę na lewej piersi. Na koniec umieść prawą rękę na prawej piersi i lewą rękę na lewej piersi i wykonaj kręgi, oddychając głęboko i wyobrażając sobie piękno i jędrność twoich piersi.
Dieta
Dieta matki ma bardzo duży wpływ na jakość mleka. Po porodzie układ pokarmowy zarówno u mamy i jej dziecka jest bardzo delikatny i nawet niewielka ilość niewłaściwego pokarmu może stać się przyczyną kłopotów trawiennych. Tutaj kilka wskazówek, co jeść i czego nie jeść w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie.
Many young mothers ask the question "how to breastfeed the child most effectively" and get many different answers from the doules, nurses, health coaches and her friends or mother. Everyone has an opinion on how it is correct and how it is not. The thing is that breastfeeding is not "universal." Breastfeeding is unique and individual for every mother! Lactation is a completely natural process and belongs to all mothers. It is based on the action of hormones and emotions and is activated from the mechanical emptying of the breast by the sucking child, but each of the nursing mothers has a natural instinct about their abilities and needs of their child. In other words, each one of them will set up differently for feeding, massage the breasts to facilitate the flow of food or to eat other foods - all so that the natural feeding can be fully adapted to the needs of the baby.


Preparing for each feeding start with getting the right mental attitude and working with the breath. Breath awareness is the key to ensuring greater inner peace, and this in turn is necessary to "get in touch" with your intuition, an inner voice telling you what to do and how you should do it. Then try to relax and cut off from the series of overwhelming thoughts: what will you give your husband for dinner as you have not prepared anything yet ... your milk from the other breast again flooded your favorite T-shirt ... your older son just peeing alone on the toilet decided to leave a trail on the toilet board, etc. ... Mute yourself and try to relax the body and mind, leaving current matters for later. If you are surrounded by Mother Nature, it will be easier for you, if not, try to reduce as much as possible the noise around that harass your inner peace. Make eye contact with a baby, smile at him and let him know that he will just get the most delicious and healthy meal in the world. Putting a toddler to the breast in a way that is convenient for you and toddler: if the baby is vatta dominant and sucks greedily, choose a position on your belly - it will not be so easy for him:) At the same time it will massage the stomach and release the digestive tract from the gases.


If your child is a pitta dominant and has upper digestive truck problems (like belching, regurgitation and gastro-esophageal reflux) use the method from under the armpit and hold his head higher. And if your toddler is a little kapha is the most comfortable for you both if you lay next to each other, both relax. The little kapha is sucking long and calm that's why he will be happy to have you at your side in a comfortable position. Try to get enough time to feed your baby, keeping a relaxed body and mind focused on the child. After feeding, remember to take back the little kapha over your shoulder and tap, the small pitta is often enough to lift it up, and the little vatta will often need to be placed on the belly. After reflection, smile to yourself.


Something for your guy will also drip :)

One of the things that really helps prepare for breastfeeding is the daily breast massage. You can do it yourself or ask your partner to do it. The best time to do it is in the evening, before bath or shower . Use organic oil, such as sunflower, coconut, olive, almond or sesame oil - suitable for your dosha and try to make it as a short every day ritual to prevent clogging of milk ducts.

Technique:

Use the left hand to massage the right breast. Start with a gentle circular motion, clockwise, wide from the armpits to the center. Then press with your fingertips (with widely spaced fingers) from the armpits and the center of the chest, going down to the region of the nipple. With a gentle movement around the breast several times and then turn the fingertips towards the nipple changing their position each time, so as to touch as many tubules as possible. You can also do a delicate "urticaria" using both hands, in the moving motion (one hand from the bottom to the right, the second hand from the top to the left). At the end, squeeze the nipple and pull it up.

Continue, holding your right hand on your left breast. Finally, place your right hand on your right breast and your left hand on your left breast and do your circles, breathing deeply and imagining the beauty and firmness of your breasts.

Diet

The mother's diet has a very large impact on the quality of milk. After delivery, the digestive system in both mother and her child is very delicate and even a small amount of wrong food can cause digestive problems. Here are some tips on what to eat and what not to eat in the first three months after giving birth.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz