poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Mimowolne moczenie się. Enuresis

Dziś w nocy kolejna atrakcja. Dopiero co udało mi się ogarnąć denerwujące drętwienie rąk podczas snu to moja niespełna 4 letnia córka postanowiła zapewnić mi inną rozrywkęJ Od urodzenia Wojtusia zdarzało jej się zmoczyć w nocy, ale od jakiegoś czasu wręcz nagminnie. Zjawisko jest o tyle ciekawe, że z pieluch wyrosła już dawno i przez ostatnie 2 lata nie zmoczyła się ani raz – tylko potwierdza ajurwedyjskie podejście do mimowolnego moczenia w nocy. W ajurwedzie uważa się, że nocne moczenie się to nieświadome wołanie dziecka o zwrócenie nań uwagi. Będzie się tak objawiał również brak poczucia bezpieczeństwa i przejawiane emocje takie jak złość, zazdrość, frustracja. Trudny charakter Mai, mój zdecydowany brak czasu na zaspokojenie jej wszystkich potrzeb i zachcianek, brak odpowiedniej stymulacji i zajęcia (brak przedszkola - są wakacje) i zazdrość o Wojtka stworzyły znakomite warunki do rozwoju stresu i psychicznego złego samopoczucia, które objawiają się np. w napadach agresji, krzyku a teraz dodatkowo mokrym materacem w nocyL Nie krzyczę na nią i nie strofuję jej, bo wiem, że to nic nie pomoże. Staram się ograniczać ilość spożywanych bezpośrednio przed snem płynów i pilnować żeby skorzystała z toalety kilka razy przed snem. Nie ogląda bajek, staram się też nie czytać dzieciom historii przed które mogłyby się bać. Na ile się da (Maja jest dosyć … nieostrożna) zachęcam ją do zabawy z Wojtkiem i pozwalam się do niego „przytulać” (czyli pilnuję, żeby go nie zgniotła). Podaję jej w ciągu dnia miętę, wprowadziłam też chyawanprash oraz świeżą żurawinę; wieczorem dostaje ashwagandę (5 gr). Ajurweda proponuje też amlę w ilości 5 gr 2 razy dziennie, a dla dzieci o konstytucji kapha ewentualnie punarnava. Warto też upewnić się, że ta dolegliwość nie wynika z zaburzonej pracy nerek – u nas z pewnością jest efektem stresu psychicznego, ale gdyby moczenie u twojego dziecka nie zanikało po 5 roku życia i było często powtarzającym się problemem a wykluczyłaś pasożyty to może być oznaką kiepskiej pracy nerek.
I staram się okazywać  Mai więcej miłości, żeby nie czuła się odtrącona, choć z całej trójki to ona jest moją piętą achillesową – jest butna, uparta a przy tym zadziorna i nieposłuszna. Mam ciągle mi powtarza, że byłam dokładnie taka sama… Tylko byłam?:)

Another attraction tonight. I just managed to embrace the annoying numbness of my hands while sleeping, my almost 4-year-old daughter decided to provide me with different entertainment. From the time when Wojtuś was born, she got wet at night. The phenomenon is interesting because she has grown out of diapers a long time ago and has not been wet during the past two years - it only confirms the Ayurvedic approach to enuresis. In Ayurveda, it is believed that enuresis in the night is an unconscious call of a child to draw attention to him or her. The child will also manifest that he or she have a lack of sense of security and experiences emotions such as anger, jealousy, frustration. Maja's difficult character, my lack of time to meet all her needs and whims, lack of proper stimulation and classes (no kindergarten - there are holidays) and jealousy of Wojtek created excellent conditions for the development of stress and mental ill-being, which manifest themselves, e.g. in seizures aggression, screaming and now additionally a wet mattress at night... I do not shout at her and do not scold her, because I know that it will not help. I try to limit the amount of liquids consumed immediately before bedtime and make sure that she uses the toilet several times before bedtime. I do not let her to watch cartoons, I also try not to read to children stories they could be afraid of. As far as she can (Maja is quite ... careless) I encourage her to play with Wojtek and let her "hug" him (that is, I make sure she doesn't crush him). I give her mint tea during the day, I also introduced chyawanprash and fresh cranberry; in the evening he gets ashwaganda (5 gr). Ayurveda also offers amla in the amount of 5 grosze 2 times a day, and for children with the constitution kapha - punarnava. It is also worth making sure that this ailment does not result from impaired kidney function - in our case it is certainly an effect of mental stress, but if your child's enuresis did not disappear after the age of 5 and was a frequently recurring problem and you ruled out parasites, it can be a sign of poor kidney function.

And I try to show Maja more love so that she doesn't feel rejected, though she is my Achille's heel - she is tough, stubborn, feisty and disobedient. My mum always says me that I was exactly the same ... I was only? :)

piątek, 9 sierpnia 2019

Tkanka tłuszczowa - wróg numer 1?:) Fat tissue - is it your enemy?

Czasy obsesyjnego odchudzania, anoreksji, codziennego biegania półmaratonów i wagi 45 kilo z pewnością mam już za sobą:) Nawet gdyby przyszło mi raz jeszcze na myśl uzyskać 9% tkanki tłuszczowej i figurę nastolatki musiałabym dodatkowo skonstruować jakąś maszynę do wydłużania czasoprzestrzeni, bo przy trójce dzieci wyłuskanie nawet pół godziny dla siebie graniczy z cudem. A jak już jest te pół godziny to jest tyle do zrobienia, że nie wiadomo w co ręce włożyć:) W każdym razie moja pitta powtarza mi każdego dnia: "rusz się, bo nie mogę na ciebie (siebie) patrzeć! Mimo, że po ciąży zostało mi jeszcze "tylko" 3 kg do spalenia to idzie to baaaaardzo topornie. Dziś biegnąc kolejny kilometr i ocierając strugi potu doszło do mnie, że moja pitta znów przejęła kontrolę nad zdrowym rozsądkiem! 

Tkanka tłuszczowa w ajurwedzie nazywa się meda i spełnia wiele ważnych ról w organizmie:
- Zarówno tłuszcz jak i jego produkt uboczny w postaci potu, pomaga organizmowi utrzymać wewnętrzną temperaturę – tłuszcz zatrzymuje ciepło wewnątrz a pot wydala na zewnątrz ciepło. W medycynie konwencjonalnej specjalny rodzaj komórek tłuszczowych służących do ocieplania nazywa się brunatnymi, występują one u niemowlaków w celu utrzymania odpowiedniej temperatury.
 - Innym zadaniem meda jest smarowanie mięśni, więzadeł, stawów 
- meda to główny magazyn nadmiaru energii - to taki nasz zbiornik retencyjny:) W momencie, kiedy we krwi jest niski poziom glukozy (czyli jeśli podaż jest niewystarczająca lub w okresie dużego wysiłku fizycznego) do krwi uwalniane są trójglicerydy ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej
- tłuszcz stanowi materiał budulcowy błon komórkowych - w ajurwedzie mówi się, że zdrowe meda produkuje zdrowe aszthi  czyli kości, cały szkielet stanowiący strukturę nadającą kształt i będący bazę dla całego systemu
- komórki tłuszczowe biorą udział w procesach metabolicznych, wydzielając do krwi niektóre substancje aktywne biologicznie
- meda wyściela ochronną warstwą organy wewnętrzne, mięśnie i kościec. W ajurwedzie porównuje się to do rodzaju miłości jakim jest sneha - to rodzaj bezpiecznej miłości, charakteryzującym związek matki z dzieckiem lub męża z żoną. Tak jak dwoje ludzi lgnie do siebie i tuli się ogrzewając nawzajem, tak tkanka tłuszczowa otula ciało człowieka zapewniając mu ciepło i otaczając miłosną opieką zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz wszystko, co ważne. Niestety jeśli rozrośnie się za bardzo wokół narządów tworzy tzw tkankę tłuszczową białą, której nadmiar może prowadzić min. do cukrzycy typu II, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, żylaków, nowotworów, zaburzeń przyswajania i innych. 
- w tkance tłuszczowej rozpuszczają się witaminy A, D, E i K
- tkanka tłuszczowa jest transmiterem niektórych hormonów oraz bierze udział w odpowiedzi immunologicznej
- tzw różowa tkanka tłuszczowa podskórna tworzy się u kobiet w ciąży i matek karmiących jako baza na której powstaje mleko. Jeśli mama chce mieć odpowiednią ilość mleka, tego rodzaju tkanka musi pozostać na odpowiednim poziomie. W przypadku matki karmiącej piersią, która za szybko będzie chciała wrócić do formy sprzed ciąży, stres, posty, nadmierne ćwiczenia, spożywanie suszonych pokarmów i napojów, wychudzenie i nadmierne stosowanie środków oczyszczających, mogą powodować „rozluźnienie”  w tkance tłuszczowej piersi wraz ze zmniejszeniem ilości lub brakiem wydzielania mleka. No właśnie na tym punkcie powinnam się zatrzymać na dłużej:)


Ciekawe jest to, że liczba komórek tłuszczowych u dorosłego człowieka pozostaje w zasadzie niezmieniona. Tyjąc lub chudnąć zmienia się ich struktura no i oczywiście przechodzą one cykle tworzenia, starzenia się i obumierania:) Jeśli tkanka tłuszczowa jest niedostatecznie ukształtowana, możesz odczuwać zarówno fizyczne jak i emocjonalne „zimno” i "wysuszenie", którego efektem będzie wzrost doszy wata skutkujący skurczeniem i wychudzeniem organizmu. Z kolei w przypadku nadmiernej ilości energii kapha prowadzącej do otyłości i wzrostu ilości tkanki tłuszczowej zaczniesz tyć. 


The times of obsessive slimming, anorexia, daily running of half-marathons and a weight of 45 kilos certainly have already been behind me:) Even if it occurred to me once again to get 9% body fat and figure of a teenager I would have to additionally construct a machine for extending space-time, because with three little children it is a miracle to have even half an hour to me. And when it's already half an hour it is so much to do that I don't know what to do first:) Anyway, my pitta repeats to me every day: "move, because I can't look at you (myself)! Although after pregnancy I have "only" 3 kg to burn, it goes soooooo rough. Today running another kilometer and wiping streams of sweat it came to me that my pitta again took control of common sense!

Adipose tissue in Ayurveda is called meda and fulfills many important roles in the body:

- Both fat and its by-product in the form of sweat helps the body maintain internal temperature - fat retains heat inside and sweat expels heat outside. In conventional medicine, a special type of fat cell for warming is called brown, they occur in infants to maintain the right temperature.

 - Another meda task is to lubricate muscles, ligaments, joints

- meda is the main storage of excess energy - this is our storage reservoir :) At a time when there is low glucose in the blood (i.e. if the supply is insufficient or during a period of high physical effort) triglycerides from stored fat are released into the blood

- fat is the building material of cell membranes - in Ayurveda it is said that healthy meda produces healthy aszthi or bones, the entire skeleton constituting the structure that gives shape and is the basis for the entire system

- fat cells are involved in metabolic processes, secreting some biologically active substances into the blood

- the meda protects the internal organs, muscles and skeleton with a protective layer. In Ayurveda, this is compared to the type of love that is sneha - it is a kind of safe love that characterizes the relationship of mother with child or husband with wife. Just as two people cling to each other and hug each other while warming each other, so does fatty tissue envelops the human body, providing him with warmth  love from both inside and outside, everything important. Unfortunately, if it develops too much around the organs, it creates the so-called white adipose tissue, the excess of which can lead to type II diabetes, heart failure, hypertension, stroke, varicose veins, cancer, assimilation disorders and others.

- vitamins A, D, E and K dissolve in adipose tissue

- adipose tissue is a transmitter of some hormones and is involved in the immune response

- the so-called pink subcutaneous fat is formed in pregnant women and nursing mothers as the basis on which milk is made. If mom wants to have the right amount of milk, this type of tissue must remain at the right level. For a breastfeeding mother who wants to get back to her pre-pregnancy form too soon, stress, fasting, excessive exercise, eating dried foods and drinks, emaciation and excessive use of cleansing agents, can cause "loosening" of breast fat with a decrease in the amount of or no milk secretion. That's where I should stay for a long time :)


It is interesting that the number of fat cells in an adult human remains basically unchanged. Weight gain or lose weight change their structure. And of course cells go through cycles of creation, aging and dying :) If the adipose tissue is insufficiently shaped, you can feel both physical and emotional "cold" and "drying", which will result in the growth of wool lice resulting in contraction and emaciation of the body. On the other hand, if you have excessive kapha energy leading to obesity and an increase in body fat, you will start to put on weight.

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

Polineuropatia obwodowa. Peripheral neuropathy

Co noc ten sam schemat: budzę się na karmienie Wojtka ze ścierpniętymi dłońmi totalnie bez czucia. Najczęściej prawa, ale lewa ostatnio też. Winy upatrywałam w kręgosłupie szyjnym, ale po dwóch wizytach u osteopaty i zabiegach oraz masażach nie ma żadnej poprawy. Z drugiej strony nie powiem, że się oszczędzam, co sukcesu zabiegu zdecydowanie nie gwarantuje... Powoli zaczynam łączyć fakty (min. wysokie spadki cukru w ciąży, blade paski pod paznokciami) i przez głowę przechodzi mi tylko jedna myśl: polineuropatia obwodowa. I mam nadzieję, że się mylę, że to jednak tylko kręgosłup szyjny:)
Mononeuropatia to uszkodzenie pojedynczych nerwów i to wersja mniej burzliwa. Może wynikać z ucisku (szczególnie w nocy będąc w jednej pozycji przez dłuższy czas; nerw może być uciskany przez pogrubiały mięsień, więzadło lub wyrośl kostną), niedokrwienia (z powodu np. zimna lub słabego krążenia krwi) albo urazu. Z kolei polineuropatia - czyli zaburzenia wielu nerwów może wynikać z uogólnionych schorzeń np. cukrzycy, choroby nerek, niedoboru witamin, zwłaszcza z grupy B i innych. 
Objawy neuropatii obwodowej zależą od rodzaju uszkodzonych nerwów, czy są to nerwy ruchowe,  czuciowe czy autonomiczne.

1. Nerwy ruchowe wysyłają wiadomości z mózgu do mięśni. Objawy neuropatii nerwów ruchowych to: osłabienie lub atrofia mięśni, trudności w poruszaniu rękami lub nogami, skurcze mięśni lub niekontrolowane drganie
2. Nerwy czuciowe wysyłają wiadomości z innych części ciała do mózgu i pobudzają zmysły. W tym przypadku objawy to: mrowienie lub drętwienie, wrażliwość na dotyk, niemożność odczuwania zmian temperatury lub bólu, utrata odruchów i koordynacji
3. Nerwy autonomiczne, kontrolujące funkcje mimowolne, w tym ciśnienie krwi, tętno, funkcje pęcherza i pocenie się. Objawy neuropatii to: nudności, wymioty, zawroty głowy podczas stania lub zmiany pozycji z siedzącej na stojącą, nadmierne pocenie, niezdolność do kontrolowania czynności jelit i pęcherza, nieregularne tętno lub trudności z połykaniem.

Leczenie neuropatii obwodowej zależy od przyczyny. A że typów neuropatii może być nawet ze sto, do każdego pacjenta należy pochodzić bardzo indywidualnie. Typowe zabiegi medycyny konwencjonalnej obejmują fizjoterapię, operację i zastrzyki w celu zwiększenia ciśnienia nerwowego. Inne zabiegi koncentrują się na zmniejszeniu bólu i dyskomfortu za pomocą dostępnych bez recepty środków. 

Na szczęście istnieje też wiele naturalnych metod leczenia, które pomagają zmniejszyć objawy i neuropatię obwodową. Pamiętaj jednak, żeby dostosować je do wymagań twojego typu konstytucyjnego.
* Przyjmuj 600 mg kwasu liponowego dziennie 
* Kwasy omega-3 są również pomocne przy walce z uszkodzeniem nerwów
* Pij ziele dziurawca 
* Drętwienie i osłabienie kończyny można wyleczyć przez regularne stosowanie nasion owsa
* Pij pokrzywę
* Uzupełnij braki witamin, szczególnie witamin z grupy B i witaminy D
* Bierz ciepłe kąpiele z dodatkiem olejku lawendowego lub rumiankowego
* Skorzystaj z zabiegów akupunktury
* Bądź aktywna, dbaj o dobre krążenie krwi
* Utrzymuj poziom cukru we krwi w prawidłowym zakresie
* Z ziół ajurwedyjskich przyjrzyj się Bhumyamalaki. Naukowe badania na ten temat znajdziesz tutaj. 


Every night, the same pattern: bare hands without feeling when I feeding Wojtek. Right hand most, but the last one left too. I found guilt in the cervical spine, but after two visits to the osteopath and treatments, massages there is no improvement. On the other hand, I will not say that I am sparing myself, what is not good for this condition ... hm.. I tried to combine facts  (eg high drops of sugar level in pregnancy, pale stripes under nails) and only one thought goes through my head: peripheral polyneuropathy. And I hope I'm wrong and it's just a cervical spine :)

Mononeuropathy is damage to individual nerves and this version is less turbulent. It may result from pressure (especially at night, being in one position for a long time, the nerve can be squeezed by a thickened muscle, ligament or bone formation), ischemia (due to, for example, cold or poor blood circulation) or injury. In turn, polyneuropathy - or many nerve disorders may result from generalized diseases, eg diabetes, kidney disease, vitamin deficiency, especially from group B and others.

Symptoms of peripheral neuropathy depend on the type of damaged nerves, whether they are motor, sensory or autonomic nerves.

1. The motor nerves send messages from the brain to the muscles. Symptoms of motor nerve neuropathy include muscle weakness or atrophy, difficulty in moving arms or legs, muscle spasms or uncontrolled vibration

2. Sensory nerves send messages from other parts of the body to the brain and stimulate the senses. In this case the symptoms are: tingling or numbness, sensitivity to touch, inability to feel changes in temperature or pain, loss of reflexes and coordination

3. Autonomic nerves, controlling involuntary functions, including blood pressure, heart rate, bladder function and sweating. Symptoms of neuropathy include: nausea, vomiting, dizziness when standing or changing from sitting to standing, excessive sweating, inability to control bowel and bladder function, irregular heartbeat or difficulty swallowing.

The treatment of peripheral neuropathy depends on the cause. And that the types of neuropathy can be up to one hundred, each patient should be treated very individually. Typical conventional medicine treatments include physiotherapy, surgery and injections to increase nervous pressure. Other treatments focus on reducing pain and discomfort using medicaments.

Fortunately, there are also many natural treatments that help reduce symptoms and peripheral neuropathy. Remember, however, to adapt them to the requirements of your constitutional type.

* Take 600 mg of lipoic acid daily

* Omega-3 acids are also helpful in the fight against nerve damage

* Drink St. John's wort

* The numbness and weakness of the limb can be cured by regular application of oat seeds

* Drink nettle teas

* Complete the deficiencies of vitamins, especially B vitamins and vitamin D

* Take warm baths with the addition of lavender oil or chamomile oil

* Take advantage of acupuncture treatments

* Be active, take care of good blood circulation

* Keep your blood sugar in the right range

* Look at Bhumyamalaki from ayurvedic herbs. Scientific research on this subject can be found here.

piątek, 2 sierpnia 2019

Pierwszy siwy włos...


"Spostrzegłem dziś pierwszy siwy włos na twojej skroni..." - śpiewała Marta Mirska a potem Mieciu Fogg przeszło 60 lat temu (łoooo 1957 rok!) do swojej ukochanej. Ale zapewne miała ona więcej lat niż ta pani na zdjęciu:)


Od tych 6 dekad społeczeństwo siwieje w coraz szybszym tempie. Ma na to wpływ nie tylko styl życia, pośpiech, stres ale przede wszystkim dominacja pitty w działaniu (czyli popularnie "wyścig szczurów"). Problem dotyczy nie tylko mężczyzn ale też kobiet, u których pierwsze siwe włosy pojawiają się już po 35 roku życia!

Poniżej przedstawiam długą i barwną listę możliwych przyczyn przedwczesnej siwizny:

1. Genetyka. Są osoby, które dziedziczą skłonność do przedwczesnego siwienia i muszą się z tym pogodzić:) Czyli, przekładając to na ajurwedę, jeśli w twoim prakriti dominuje pitta musisz być gotowa na pierwszy siwy włos wcześniej niż inne typy (choć pamiętaj, że może to być tylko tendencja a od twojego stylu życia zależy jak ją opanujesz:)
Jeśli w twojej konstytucji przeważa pitta, staraj się na ile możesz podążać za wskazówkami dla tego typu. Dotyczy to zarówno diety jak i stylu życia - wtedy prawdopodobieństwo, że siwizna dopadnie cię wcześniej niż powinna zmniejsza się diametralnie:) Po za tym nadmiar pitty w gruczołach łojowych, które znajdują się w cebulkach włosów, zwane zapaleniem mieszków włosowych, może również powodować przedwczesne wypadanie włosów i siwienie.

2. Niewłaściwa dieta prowadząca do niedoborów witamin z grupy B, żelaza, miedzi, jodu czy cynku. To chyba jeden z głównych powodów różnych dolegliwości, który objawia się nie tylko siwymi włosami:) Anemia, chroniczne zatwardzenie, zatrucie metalami ciężkimi, niedobór kwasu foliowego czy nawet stały obniżony poziom odporności wynikające z niezrównoważonej i mało odżywczej diety przyczyniają się zarówno do wypadania włosów jak i ich osłabienia, matowienia czy siwienia.
Zauważając u siebie niedobory odżywcze postaraj się wziąć w obroty swoje codzienne menu - być może problem leży w nieodpowiednio skonstruowanym jadłospisie. Inna wersja to słaba przyswajalność składników odżywczych - przyjrzyj się wtedy pracy jelita grubego. Popracuj nad regularnymi wypróżnieniami i postaraj się przejść kurację detoksyfikującą (w wersji panchakarmy lub w wersji light - w zależności od potrzeb i zaleceń dla twojego stanu)
Do diety zdecydowanie włącz amlę, bringhraj, cebulę, brahmi, olej sezamowy, olej kokosowy. Wyeliminuj natomiast możliwie orzechy, gdyż są silnie rozgrzewające.

3. Znasz powiedzenie, że ktoś "osiwieje ze zmartwień"? Smutek, zmartwienia, niepokój, ciągły strach to emocje, które przyczyniają się do pojawiania się pierwszych siwych kosmyków. I kolejnych i następnych. Stres to niestety najgorszy wróg dla twoich włosów (zresztą nie tylko)
Skorzystaj zatem z orzeźwiającej dla skóry głowy i zaburzonej mentalnie waty shirodhary. Oddaj się z przyjemnością innym kojącym zabiegom na skórę głowy np. shirovasti . A przede wszystkim staraj się pracować nad opanowaniem chronicznego wyniszczającego stresu.

4. Przewlekłe zapalenie zatok, wieczny katar, powtarzające się zapalenia ucha, przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych - mają ogromny wpływ na to, co dzieje się na twojej głowie!
Prócz oczywistych zaleeń wzmacniania odporności, ćwicz jogę. W szczególności skup się na pozycjach: wielbłąda, ryby i wszystkich odwróconych. 
No i wysypiaj się!

5. Palisz papierosy, pijesz nałogowo kawę w dużej ilości lub raczysz się wieczorem lampką czerwonego wina? Hm, nie pomagasz. Zwiększasz pittę w sposób zdecydowany:(

6. Siwe włosy możesz również zyskać dzięki częstej ekspozycji na słońce. Jeśli dobrze skojarzysz fakty zrozumiesz czemu w Indiach wszystkie kobiety mają gęste napaćkane olejem kokosowym włosy - właśnie dlatego, że tworzy warstwę ochronną:) Jeśli nie chcesz chodzić z tłustą głową - zakładaj czapkę lub kapelusz.

7. Zaburzenia pracy tarczycy oraz przysadki mózgowej a co za tym idzie nierównowaga hormonalna również mogą odzwierciedlić się w siwieniu. 
W tym wypadku pomyśl nad odpowiednim leczeniem i skorzystaj z jogi hormonalnej. 

8. Wreszcie last but not least: pielęgnacja. Siwienie potęguje używanie farb, kosmetyków chemicznych, suszarki do włosów, lokówek i innych urządzeń elektrycznych lub mycie włosów w zbyt gorącej wodzie. Z drugiej strony tak samo narażone na siwienie są osoby, które zaniedbują swoją skórę głowy pozwalając nadmiar sebum.
Do pielęgnacji używaj tylko naturalnych kosmetyków, w szczególności: 
* oleju kokosowego. 2-3 razy w tygodniu zrób pastę z 4 łyżek oleju kokosowego i garści liści curry. Zmiksuj na papę i wsmaruj w skórę głowy. Pozostaw na około 30 minut po czym spłukaj letnią wodą. Jeśli papka na włosach ci nie przeszkadza możesz zostawić ją na noc. Liście curry zawierają witaminy z grupy B i minerały, takie jak cynk, selen i żelazo, które pomagają zachować i przywrócić pigment w mieszkach włosowych. W połączeniu z penetrującymi właściwościami oleju kokosowego wnikają głęboko w skórę.
* amli. Zrób podobny zabieg używając pasty z 4 łyżek oleju kokosowego i kilku kawałków suszonej sproszkowanej amli. 
Amla jest bogata w witaminę C, która pomaga ograniczyć siwienie poprzez "zachowanie" melaniny w mieszku włosowym. 
* maślanki - naturalna odżywka do włosów; szczególnie w połączeniu z liśćmi curry
* oleju sezamowego. Najbardziej popularny w pielęgnacji ajurwedyjskiej olej pomoże również przyciemnić siwiznę.

9. Włosy również zaczynają szarzeć z powodu spadku produkcji ciemnego pigmentu - melaniny w cebulkach włosów. Tutaj znajdziesz ciekawe sposoby pielęgnacji.