czwartek, 31 października 2019

Paznokcie wskaźnikiem zdrowia - naucz się je czytać

Wybierając zdjęcie do tego artykułu przejrzałam kilka stron i wyobraźcie sobie, że nie znalazłam zdjęcia paznokci NIEpomalowanych! 

A przecież w diagnozie ajurwedyjskiej paznokcie są świetnym wyznacznikiem stanu zdrowia. Wielkość, kształt, kontur i powierzchnia paznokci a przede wszystkim ich kolor dają informację o stanie zdrowia organizmu. Jeśli wybierasz się do konsultanta lub terapeuty nie maluj paznokci - nie będzie mógł odcztać wielu znaków! Pewnie się nie zdziwicie, że 90% kobiet przychodzących do mnie na diagnozę ma pomalowane paznokcie. One się dziwią, jak proszę żeby w takim razie pokazały mi paznokcie u stóp:):):)

- paznokcie a dominacja doszy:

* Jeżeli w organizmie dominuje wata paznokcie są suche, cienkie, zakrzywione, nierówne, szorstkie i łatwo się łamią.
* Miękkie, różowe, delikatne i lśniące paznokcie, które łatwo się zginają wskazują na dominację pitty.
* Grube, mocne, błyszczące i gładkie paznokcie należą do osób o przewadze bioenergii kapha.

- paznokcie a żywioł ziemi
W organizmie ludzkim stałe struktury, takie jak kości, chrząstki, paznokcie, mięśnie, ścięgna, skóra i włosy są złączone z elementem ziemi. Paznokcie są według ajurwedy produktami ubocznymi tkanki kostnej, związanej z tym żywiołem. Oznacza to, że łamliwe, kruche, pękające i rozdwajające się sygnalizują niewłaściwe odżywienie właśnie tej tkanki. Zwróć uwagę na obecność cynku, wapnia i magnezu w swojej diecie, a jeśli pomimo dostarczania odpowiedniej ilości tych minerałów sytuacja nie będzie się poprawiać, spróbuj oczyścić jelito grube, które prawdopodobnie wskutek zabudowania przez ama nie absorbuje prawidłowo dostarczanych do niego składników.

- paznokcie a narządy
Każdy palec i odpowiednio paznokieć, odpowiada konkretnemu narządowi w ciele: kciuk mózgowi, palec wskazujący płucom, środkowy – jelitu cienkiemu, serdeczny – nerkom a palec mały odpowiada sercu. Interpretując wygląd paznokci miej na uwadze do którego narządu i związanej z nim energii paznokieć się odnosi

- co oznacza kolor paznokcia
* blade wskazują na anemię i niedokrwistość
 *żółte na zaburzenia pracy wątroby lub żółtaczkę, 
* niebiesko sine wskazują słabe serce i zaburzone krążenie obwodowe. 
* białe plamki na paznokciach wskazują na niedobór lub zaburzenia w przyswajaniu wapnia lub cynku.  
* półokrągły półksiężyc u podstawy paznokcia jest w kolorze niebieskim oznacza niedomaganie wątroby. Czerwony półksiężyc zaś oznacza niewydolność serca.

- o czym może świadczyć wygląd paznokcia
* obgryzione paznokcie, połamane z pourywanymi skórkami - zdecydowana nierównowaga energii wata
* typowa dla niedożywienia/ słabego odżywienia tkanek/ rozstroju agni powierzchnia paznokcia przypomina schodki. Schodki te występują zwłaszcza w środkowej części paznokcia
* złe wchłanianie obrazują podłużne pręgi na paznokciu, szczególnie widać je na kciuku
* tzw. papuzi dziób, czyli mocno zakrzywiony ku dołowi paznokieć wskazuje na zaburzenia kaphy i odkładanie ama w obrębie płuc
*jedna poprzeczna bruzda nie jest dobrym sygnałem - w ogranizmie toczy się długotrwała walka

- co możesz zrobić dla swoich paznokci?
* nie lakieruj paznokci i nie używaj chemicznych kosmetyków
* popraw funkcjonowanie jelita grubego
* wzbogać swoją dietę o naturalne źródła krzemu, np. kaszę gryczaną, skórki owocowe czy skrzyp polny
* zadbaj o dużą ilość witamin grupy B
* nie rozmiękczaj paznokci, do mycia naczyń i sprzątania używaj ochronnych rękawic
* używaj tylko naturalnych środków czyszczących, najlepiej roślinnych i łagodnych dla skóry
* nie piłuj paznokci do samej skóry
* nie obgryzaj skórek wokół paznokci
* sprawdź czy nie masz grzybicy paznokci - jeśli tak, spójrz tutaj. Do paznokci możesz używać tych samych past co do skóry
* wzmocnij swoje odżas – subtelną energię życiową wpływającą na dobre samopoczucie, zdrowy wygląd i poczucie szczęścia. 
Odżas w fizycznym ciele ujawnia się jako źródło energii życiowej, która obdarza siłą serce, reguluje naturalny rytm jego bicia, odżywia całą muskulaturę, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nerek, wątroby oraz systemu odpornościowego. Człowiek, który posiada mocne odżas ma silne i gibkie ciało, gładką i świeżą skórę, włosy i paznokcie mocne i lśniące. Odżas odżywia się nie tylko składnikami zdobytymi z pożywienia, ale także odpowiednimi formami relaksu oraz dbałością
o zmysły i duchowe wartości jak miłość czy współczucie. Powstaje również w wyniku odczuwania harmonii, szczęścia i doświadczania transcendencji, co ma miejsce w czasie medytacji lub modlitwy. Wraz z zanikiem odżas, zdrowie organizmu ulega osłabieniu, zostaje zaburzona naturalna równowaga, a wraz z nią powstaje szereg różnych dolegliwości.


When I try to find a photo for this article, I reviewed several pages and I did not find a photo of unpainted nails!
And yet in the Ayurvedic diagnosis nails are a great indicator of health. The size, shape, contour and surface of the nails and, above all, their color give information on the state of health of the body. If you are going to a consultant or therapist do not paint your nails - therapist will not be able to read many signs! You probably won't be surprised that 90% of women coming to me for a diagnosis have painted nails. They are surprised when I ask them to show me toenails :) :) :)

- nails and domination of doshas:

* If the body is vatta, nails are dry, thin, curved, uneven, rough and break easily.

* Soft, pink, delicate and shiny nails that bend easily indicate the dominance of pitty.

* Thick, strong, shiny and smooth nails belong to people with a predominance of kapha bioenergy.

- nails and the earth element

In the human body, solid structures such as bones, cartilage, nails, muscles, tendons, skin and hair are attached to an element of the earth. According to Ayurveda, nails are by-products of bone tissue associated with this element. This means that fragile, fragile, cracking and splitting signals that this tissue is not properly nourished. Pay attention to the presence of zinc, calcium and magnesium in your diet, and if, despite providing the right amount of these minerals, the situation does not improve, try to clean the large intestine, which probably as a result of building through ama does not absorb properly supplied ingredients.

- nails and organs

Each finger and fingernail corresponds to a specific organ in the body: thumb to the brain, index finger to the lungs, middle finger to the small intestine, ring finger to the kidneys, and the little finger to the heart. When interpreting the appearance of nails, keep in mind which organ and associated energy the nail refers to.

- which means nail color

* blades indicate anemia

 * yellow for liver problems or jaundice,

* blue indicates weak heart and impaired peripheral circulation.

* white spots on the nails indicate a deficiency or impaired absorption of calcium or zinc.

* the half-round crescent at the base of the nail is blue, which means liver failure. The red crescent means heart failure.


- what can be evidenced by the appearance of the nail

* bitten nails, broken with torn cuticles - a definite imbalance of vatta energy

* typical for malnutrition / poor tissue nutrition / upset agni the surface of the nail resembles stairs. These stairs occur especially in the middle of the nail

* poor absorption is illustrated by longitudinal stripes on the nail, especially visible on the thumb

* so-called parrot's beak, i.e. a strongly curved nail indicates kapha disorders and ama deposition within the lungs

* one transverse furrow is not a good signal - there is a prolonged struggle within the body


- what can you do for your nails?

* do not varnish nails and do not use chemical cosmetics

* improve the functioning of the large intestine

* enrich your diet with natural sources of silicon, e.g. buckwheat, fruit peels or horsetail

* take care of a large amount of B vitamins

* do not soften nails, use protective gloves for washing dishes and cleaning

* use only natural cleaners, preferably vegetable and gentle on the skin

* do not saw nails to the skin itself

* do not bite cuticles around the nails

* check if you have nail fungus - if so, look here. You can use the same polishes for your nails

* reinforce your ojas - subtle life energy that affects well-being, healthy appearance and a sense of happiness.

Ojas in the physical body is revealed as a source of life energy, which gives strength to the heart, regulates the natural rhythm of its beating, nourishes all musculature, ensures the proper functioning of the kidneys, liver and immune system. A man who has strong rehab has a strong and flexible body, smooth and fresh skin, strong and shiny hair and nails. Ojas eats not only ingredients obtained from food, but also appropriate forms of relaxation and care for senses and spiritual values ​​like love or compassion. It also arises as a result of feeling harmony, happiness and experiencing transcendence, which occurs during meditation or prayer. With the disappearance of ojas, the health of the body weakens, the natural balance is disturbed, and with it arises a number of different ailments.

czwartek, 24 października 2019

"Odnowa jedzeniowa" staje się częścią bloga

Już dawno zakończyłam trudną działalność cateringową pod szyldem "Odnowa jedzeniowa". Teraz odnowa staje się częścią tego bloga, choć większość przepisów znajdziecie nadal na fb. Strona odnowa-jedzeniowa.pl została przekierowana na ajurweda-dla-zdrowia.pl :)

Borelioza z perspektywy ajurwedy. Lyme disease


Nie za piękny prawda? Na podwórku mam ich mnóstwo...Chronię dzieci sadząc wrotycz gdzie popadnie i poprzez codzienną "lustrację":)

W Polsce rejestruje się około 15 000 do 30 000 przypadków boreliozy  rocznie, choć w rzeczywistości większość z dotkniętych nią osób nawet nie domyśla się, że właśnie ta choroba manifestuje się pod postacią różnorakich  bóli, depresji, ciągłego zmęczenia czy zaburzeń pracy układu nerwowego, których ze względu na brak właściwej diagnozy nie udaje się wyleczyć.Borelioza nazywana jest „wielkim aktorem”, bo udaje, imituje dolegliwości charakterystyczne dla innych chorób przez co diagnozowana jest jako stwardnienie rozsiane, syndrom chronicznego zmęczenia, reumatoidalne zapalenie stawów, alzheimer czy inne degeneratywne choroby. Borelioza jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych naszych czasów a jednocześnie jedną z najtrudniejszych do zdiagnozowania, a właściwa diagnoza jest kluczem do jej pokonania.

Jeśli mieszkasz w mieście i myślisz, że problem cię  nie dotyczy, to przytoczę statystyki: najwięcej chorych na boreliozę to właśnie mieszkańcy dużych miast i dzieci! Dlaczego? Dlatego, że panuje powszechne przekonanie, że kleszcza można złapać tylko w lesie, podczas, gdy jest ich mnóstwo na placach zabaw, w parkach, terenach zielonych, ogródkach działkowych i innych miejscach, gdzie mają zawsze pod dostatkiem świeżej krwi miejskich psów i mieszkańców parków (np. wiewiórek). Dlatego obserwuj siebie swoje dzieci zwracając uwagę na każde większe zaczerwienienie, świąd, rozchodzące się kręgi - słowem wszystko, co może świadczyć, że organizm mógł zostać zainfekowany. Im szybciej wykryte zakażenie krętkami Borrelii tym większa możliwość natychmiastowej reakcji i wyleczenia. Krętki boreliozy atakują przede wszystkim nabłonek, komórki nerwowe, mięśniowe, śródbłonka i tkanki łącznej – rozsiewa się przy tym po organizmie bardzo szybko w kilka dni znajdując się w mózgu, sercu, mięśniach. Ze względu na charakter krętka, bakteria ta przemieszcza się nie przez krew, a przez tkankę łączną właśnie.

Borelioza przebiega trójetapowo:
1.       Etap pierwszy, najkrótszy, zaraz po ukąszeniu kleszcza (który był wczepiony w skórę  powyżej 24 h) charakteryzuje się wystąpieniem rumienia wędrującego. Mogą mu towarzyszyć objawy ogólne, nieswoiste takie jak bóle głowy, mięśniowo-stawowe, stan podgorączkowy, osłabienie. Wystąpienie rumienia powinno od razu cię zaniepokoić i skierować do lekarza, który przepisze ci kurację antybiotykiem (ja dostawałam kiedyś nobaxim). Czasem ten etap możesz przegapić np. ze względu na brak występowania rumienia (statystyki mówią, że jest on obecny w około 50 % przypadków, czasem to mała obwódka wokół rejonu ukąszenia, którą możesz zlekceważyć)
2.       Etap drugi, występujący w kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu, to zmasowany atak bakterii na narządy wewnętrzne. Tu może dochodzić do różnego rodzaju groźnych zapaleń, np. zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia opon  mózgowych, osierdzia, wątroby itd.
3.       Etap trzeci to już degeneracyjne zmiany mające charakter przewlekły. Najczęściej jest to przewlekłe zapalenie skóry, stawów i różne objawy neurologiczne, których przebieg i stopień nasilenia są zmienne i zależą od organizmu chorego a przede wszystkim funkcjonowania jego systemu immunologicznego.

Medycyna alopatyczna daje konkretne i skuteczne rozwiązanie na przebieg pierwszego etapu – antybiotykoterapia w przypadku stwierdzonej wcześnie boreliozy praktycznie we wszystkich przypadkach kończy się sukcesem i wybiciem większości bakterii. Z drugim i trzecim etapem choroby tak łatwo sobie już nie radzi – począwszy od prawidłowej diagnozy na leczeniu skończywszy, Niezmiernie ważne jest współgranie medycyny alopatycznej z formami medycyny naturalnej, tak, by leczenie przebiegało nie tylko objawowo, ale dotyczyło też sedna problemu. Kierując się zasadami harmonijnego życia, wzmacniając odporność i stosując naturalne preparaty możesz wspomóc alopatyczne leczenie problemu boreliozy w twoim ciele.

Co na temat boreliozy ma do powiedzenia ajurweda:

Ajurweda klasyfikuje wszystkie mikroorganizmy - mikroby, wirusy, riketsje lub pasożyty - jako Krimi (z sanskrytu „robaki”) Wszystkie krimi dzielą się na dwie główne kategorie:  zewnętrzne i wewnętrzne.
Zewnętrzne krimi odnosi się do mikroorganizmów wyłaniających się z ludzkiego ciała (pasożyty jelitowe) lub żyjących na jego powierzchni (np. zakaźne mikroorganizmy bytujące na skórze). Wewnętrzne krimi obejmują mikroorganizmy, które znajdują się w ludzkim ciele i są klasyfikowane według siedliska bytowania na 3 typy:
- te wytworzone w śluzu lub przebywające w nim - Kaphaja; Kaphaja namnażają się w narządach wewnętrznych, szczególnie w ama, które je otacza; drogą wejścia do organizmu są dla nich drogi oddechowe a rozprzestrzeniają się w śluzie produkowanym przez kaphę.
- te wytworzone lub zamieszkujące we krwi - Raktaja; ich nośnikiem jest krew a dostają się do organizmu poprzez ukąszenia owadów czy uszkodzenia skóry i zainfekowanie organizmu.
- te generowane w stolcu lub w dolnym odcinku przewodu pokarmowego - Purishaja. Zazwyczaj wchodzą one do organizmu z zanieczyszczonym pokarmem lub płynem i rozmnażają się w kale  w okrężnicy.

Biorąc pod uwagę powyższe kategorie, krętki boreliozy są nieswoiste, gdyż nie bytują we krwi a w tkance łącznej (bardziej kaphaja), sa przenoszone w trakcie ukąszenia (raktaja) i wreszcie same rezydują w przewodzie pokarmowym kleszczy, migrując w górę do gruczołów ślinowych skąd podczas ugryzienia ofiary wędrują do jej wnętrza (purishaja).
Swoistym jest, że są to wewnętrzne krimi i jako takie toksyny są traktowane. Zatem leczenie boreliozy obraca się w ajurwedzie wokół spersonalizowanego oczyszczania i detoksykacji a także odpowiednich kuracji ziołowych i diety. Program leczenia ma na celu złagodzenie lub wyeliminowanie objawów, które różnią się znacznie w zależności od osoby, zapobieganie powikłaniom i wzmocnienie układu odpornościowego.

Leczenie zazwyczaj zaczyna się od pańczakarmy – tradycyjnej terapii detoksykacyjnej, która działa na najgłębszych poziomach fizjologii, tak, aby przywrócić optymalne funkcjonowanie komórek i tkanek. Zabiegi oczyszczające pomagają odżywiać tkanki, zmniejszają stan zapalny, łagodzą bóle mięśni i pomagają usuwać toksyny i bakterie „zagnieżdżone” w tłuszczach. Terapii towarzyszy podanie leków ziołowych, które dopiero w połączeniu z terapią oczyszczającą mają większą skuteczność w leczeniu. Głównie są to:
- kombinacje ziołowe o silnych właściwościach toksycznych (takie jak tabletki vilwadi)
- preparaty ajurwedyjskie o właściwościach antybakteryjnych (Neem, Haritaki, Haridra itp.)
 Te ziołowe kombinacje działają synergistycznie na organizm ludzki, ale pamiętaj, że przed ich spożyciem powinieneś skonsultować się z lekarzem ajurwedyjskim, który zasugeruje rodzaj leku odpowiedni do typu twojego ciała i zaawansowania choroby.

Oczywiście terapia nie może obejść się bez diety, szczególne zalecenia dotyczą zwiększenia spożycia pokarmów o właściwościach przeciwzapalnych (np. imbir, kurkuma), o właściwościach przeciwutleniających (np. zielona herbata), zielonych warzyw oraz produktów wzmacniających odporność, takich jak czosnek. W diecie nie może zabraknąć naturalnych pre- i probiotyków, wspomagających pracę jelit i odbudowujących prawidłową mikroflorę po przebytej antybiotykoterapii (kiszonki, topinambur, cibora, inulina, fermentowane napoje z kiełkujących nasion pszenicy, żyta, jęczmienia, prosa, gryki, quinoa lub innych ziaren, zakwas z buraków, kwas chlebowy czy jogurty kokosowe).
 Z drugiej strony należy wyeliminować z diety produkty przetworzone, sztucznie wzbogacane, cukier, nabiał i inne produkty zwiększające stany zapalne.

Objawy boreliozy łudząco przypominają objawy typowe dla zaburzeń doszy wata: sztywność, zmniejszenie elastyczności, zimno, zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, depresja, bezsenność, zmęczenie. Stąd też wszelkie zabiegi łagodzące objawy zaburzonej doszy wata będą doskonałe również we wspomaganiu leczenia boreliozy; wśród nich na plan pierwszy wysuwają się masaże ciepłym olejem oraz aktywność fizyczna. Aby uniknąć zaparć, także typowych przy boreliozie, zażywaj łagodnych środków przeczyszczających np. triphali lub oleju rycynowego.

Aby wzmocnić układ odpornościowy zażywaj zioła: Tulsi (sanktuarium Ocimum), Bhringaraj (Eclipta alba), Shatavari (Asparagus racemosus), Mandukparni (Centella asiatica), Ashwagandha (Withania somnifera), Bala (Sida cordifolia).

Jeśli cierpisz na bóle stawowe pomocne będą: Deodar (Cedrus deodara), Guduchi (Tinospora cordifolia) lub Nirgundi (Vitex negundo).

Borelioza może powodować zapalenie mięśnia sercowego, co prowadzi do arytmii lub nieprawidłowego rytmu serca i niewydolności serca. Leczenie zapalenie mięśnia sercowego możesz wspomagać ziołami: Amalaki (Emblica officinalis), Draksha (Vitis vinifera), Haritaki (Terminalia chebula) , Nimba (Azadirachta indica), Arjunarishta (formuła), Punarnavadi-Guggulu (formuła), Triphala-Guggulu (formuła)[1].

Dr John Douillard, DC, światowej sławy naturoterapeuta, zaproponował formułę leczenia boreliozy złożoną z Ashwagandhy, Manjishthy, limfatycznego środka detoksykacyjnego i Neem jako środka bakteriobójczego stosowanego komplementarnie z konwencjonalną terapią antybiotykową.
Wszystkie ziołowe kombinacje działają synergicznie na organizm ludzki, ale pamiętaj, że przed ich spożyciem powinieneś skonsultować się z lekarzem ajurwedyjskim, który zasugeruje rodzaj leku odpowiedni do typu twojego ciała i zaawansowania choroby.

[1] https://saiayurvediccollege.com/ayurvedic-prevention-management-of-lyme-disease/


In Poland, about 15,000 to 30,000 cases of Lyme disease are registered annually, although in fact most of the people affected do not even guess that this disease manifests itself in the form of various pains, depression, constant fatigue or disorders of the nervous system, which due to the lack of a proper diagnosis, it cannot be cured. Lyme disease is called an "actor" because it pretends to imitate ailments characteristic of other diseases, which is why it is diagnosed as multiple sclerosis, chronic fatigue syndrome, rheumatoid arthritis, alzheimer's or other degenerative diseases. Lyme disease is one of the most common infectious diseases of our time and at the same time one of the most difficult to diagnose, and proper diagnosis is the key to defeat it.

If you live in a city and think that the problem does not concern you, then I will quote statistics: the largest number of Lyme disease sufferers are residents of large cities and children! Why? Because there is a widespread belief that a tick can only be caught in the woods, while there are plenty of them in playgrounds, parks, green areas and other places where they always have plenty of fresh blood from urban dogs and park residents ( e.g. squirrels). Therefore, watch yourself and your children paying attention to any major redness, itching, spreading vertebrae - everything that can mean that the body may have been infected. The sooner the Borrelia infection is detected, the greater the possibility of immediate reaction and cure. Lyme disease spirochetes primarily affect the epithelium, nerve cells, muscle cells, endothelium and connective tissue - it spreads throughout the body very quickly in a few days while being in the brain, heart and muscles. Due to the spirochete nature, this bacterium travels not through the blood but through the connective tissue.

Lyme disease has three stages:

1. The first stage, the shortest, immediately after the tick bite (which was attached to the skin for more than 24 hours) is characterized by the occurrence of migratory erythema. It may be accompanied by general, nonspecific symptoms such as headaches, musculoskeletal disorders, feverishness, weakness. The occurrence of erythema should immediately alarm you and refer you to a doctor who will prescribe you an antibiotic treatment (I used to get nobaxim). Sometimes you may miss this stage, e.g. due to the absence of erythema (statistics say that it is present in about 50% of cases, sometimes it is a small border around the bite area that you can ignore)

2. The second stage, occurring a few weeks or months after the bite, is a massive attack of bacteria on internal organs. Here, various types of serious inflammation can occur, e.g. myocarditis, meningitis, pericardium, liver, etc.

3. The third stage is already degenerative changes of a chronic nature. Most often it is chronic inflammation of the skin, joints and various neurological symptoms, whose course and degree of severity are variable and depend on the patient's body and, above all, the functioning of his immune system.

Allopathic medicine gives a specific and effective solution for the first stage - antibiotic therapy in the case of early Lyme disease in almost all cases is successful and the majority of bacteria are killed. With the second and third stages of the disease, it does not cope so easily - from the correct diagnosis to treatment, it is extremely important to combine allopathic medicine with forms of natural medicine, so that the treatment is not only symptomatic, but also concerns the root of the problem. Guided by the principles of harmonious life, strengthening immunity and using natural preparations, you can support the allopathic treatment of Lyme disease in your body.

What Ayurveda has to say about Lyme disease:

Ayurveda classifies all microorganisms - microbes, viruses, parasites - as Krimi (from Sanskrit "worms"). All krimi fall into two main categories: external and internal.

External krimi refers to microorganisms emerging from the human body (intestinal parasites) or living on its surface (e.g. infectious microorganisms that live on the skin). Internal krimi include microorganisms that are found in the human body and are classified by habitat of existence into 3 types:

- those produced in or present in mucus - Kaphaja; Kaphaja multiplies in internal organs, especially in the ama that surrounds them; their path of entry into the body is their respiratory tract and they spread in the mucus produced by kapha.


- those made or inhabiting blood - Raktaja; their carrier is blood and they enter the body through insect bites or skin damage and infectionthose

- generated in the stool or in the lower gastrointestinal tract - Purishaja. They usually enter the body with contaminated food or fluid and multiply in the feces in the colon.

Considering the above categories, Lyme disease spirochetes are not specific because they do not live in the blood and in connective tissue (more kaphaja), they are transmitted during bites (raktaja) and finally they themselves reside in the digestive tract of ticks, migrating up to the salivary glands from where they bite the victims go inside (purishaja).

It is specific that they are internal krimi and are treated as such toxins. Thus, Lyme disease treatment revolves around personalized cleansing and detoxification as well as appropriate herbal treatments and diets. The treatment program is aimed at alleviating or eliminating symptoms that vary considerably from person to person, preventing complications and strengthening the immune system.
Treatment usually begins with panchakarma - a traditional detoxification therapy that works at the deepest levels of physiology to restore optimal cell and tissue function. Cleansing treatments help nourish tissues, reduce inflammation, relieve muscle pain and help remove toxins and "nested" in fats. The therapy is accompanied by the administration of herbal medicines, which only in combination with cleansing therapy have greater effectiveness in treatment. Mainly they are:

- herbal combinations with strong toxic properties (such as vilwadi tablets)

- Ayurvedic preparations with antibacterial properties (Neem, Haritaki, Haridra, etc.)

 These herbal combinations work synergistically on the human body, but remember that before consuming them you should consult an Ayurvedic doctor who will suggest the type of medicine suitable for your body type and severity of the disease.

Of course, therapy can not do without a diet, special recommendations are to increase the consumption of foods with anti-inflammatory properties (e.g. ginger, turmeric), with antioxidant properties (e.g. green tea), green vegetables and immunity-enhancing products such as garlic. The diet must not lack natural pre- and probiotics, supporting the work of the intestines and rebuilding the proper microflora after antibiotic therapy (silage, Jerusalem artichoke, cyprus, inulin, fermented beverages from germinated wheat seeds, rye, barley, millet, buckwheat, quinoa or other grains, beet sourdough, kvass or coconut yogurt).

 On the other hand, processed, artificially enriched products, sugar, dairy products and other products that increase inflammation should be eliminated from the diet.

The symptoms of Lyme disease are confusingly similar to those associated with vatta disorders: stiffness, decreased elasticity, cold, disorders of the nervous system, depression, insomnia, fatigue. Therefore, all treatments that alleviate the symptoms of disturbed cotton wool will also be excellent in supporting the treatment of Lyme disease; among them, warm oil massages and physical activity come to the fore. To avoid constipation, also typical for Lyme disease, take mild laxatives, e.g. triphala or castor oil.

To strengthen the immune system, take herbs: Tulsi (Ocimum sanctuary), Bhringaraj (Eclipta alba), Shatavari (Asparagus racemosus), Mandukparni (Centella asiatica), Ashwagandha (Withania somnifera), Bala (Sida cordifolia).

If you suffer from joint pain, Deodar (Cedrus deodara), Guduchi (Tinospora cordifolia) or Nirgundi (Vitex negundo) will help.

Lyme disease can cause myocarditis, which leads to arrhythmias or abnormal heart rhythms and heart failure. Treatment of myocarditis can be assisted with herbs: Amalaki (Emblica officinalis), Draksha (Vitis vinifera), Haritaki (Terminalia chebula), Nimba (Azadirachta indica), Arjunarishta (formula), Punarnavadi-Guggulu (formula), Triphala-Guggulu (formula) [1].

Dr. John Douillard, DC, a world-renowned naturotherapist, proposed a treatment formula for Lyme disease consisting of Ashwagandha, Manjishtha, a lymphatic detoxifying agent and Neem as a bactericide used complementarily to conventional antibiotic therapy.

All herbal combinations act synergistically on the human body, but remember that before consuming them you should consult an Ayurvedic doctor who will suggest the type of medicine suitable for your body type and severity of the disease.


[1] https://saiayurvediccollege.com/ayurvedic-prevention-management-of-lyme-disease/


niedziela, 13 października 2019

To wata szumi w uszach:)

Dzwoni i szumi, ciągle i nieprzyjemnie. Biedna zakolczykowana krowa:) 
U tej krowy dzwonek jest na zewnątrz i jest bezpośrednią przyczyną słyszanych dźwięków. W przypadku szumów, które może słyszeć człowiek sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Zasadniczą cechą usznych szumów jest to, że ma się irytujące wrażenie różnej postaci dźwięku (dzwonienie, szumienie, syczenie, świerszczenie, cykanie, piszczenie...) gdy nie występuje żaden dźwięk zewnętrzny mogący go powodować; mogą być obecne okresowo lub stale; mogą tez się nasilać i słabnąć bez określonej przyczyny.
Znów jak mantra wracamy do przyczyn. Po ustaleniu objawów można szperać w zidentyfikowaniu "uleczalnych" stanów powodujących tą dolegliwość, jednak w wielu przypadkach jest to tak złożone, że przyczyna pozostaje nieodkryta. Warto skontaktować się z terapeutą lub lekarzem w przypadku chronicznych szumów, a tu podpowiem kilka możliwych przyczyn powstawania tej dolegliwości i poszukamy kompletnego rozwiązania:

1. Byłaś/eś na koncercie rockowym:) Tak na poważnie pierwszą przyczyną powstawania szumów usznych jest hałas: za dużo decybeli, które docierają do twojego ucha. Mieszkasz w zatłoczonej dzielnicy, przy autostradzie, torach kolejowych, na rynku miasta? Bez ustanku dociera do ciebie fala dźwięku, zdecydowanie za głośna? Ucho to złożony narząd, który tak, jak inne potrzebuje odpoczynku i wytchnienia od ciągłego "przetwarzania" - w przeciwnym wypadku dochodzi do podrażnienia nerwów słuchowych bądź ich uszkodzenia. 
* nie zakładaj słuchawek - staraj się nie koncentrować dźwięku, niech będzie rozproszony.
* spróbuj spędzać dużo czasu w ciszy, medytując, relaksując się lub ćwicząc
* przestań martwić się szumami usznymi. Im bardziej martwisz się i koncentrujesz na hałasie, tym będzie gorzej. Jeśli szum bardzo cię irytuje i chcesz go zagłuszyć, zamaskuj go dźwiękiem wentylatora lub delikatnej muzyki.
* spróbuj odizolowywać się od wzmożonych dźwięków i gwaru np. zamykając okna, zasłaniając rolety itd.
*wykonuj ćwiczenia oddechowe, szczególnie naprzemienne oddychanie nosem
* zażywaj ashwagandhę w ilości 5 g na noc

2. Inną przyczyną szumów usznych jest uszkodzenie struktur ucha wewnętrznego, szczególnie ślimaka
* taka sprawa wymaga kontaktu ze specjalistą
* sprawdź czy w uchu nie ma żadnego ciała obcego lub nadmiernej ilości wydzieliny usznej
* wykonuj ćwiczenia oddechowe metodą Butejki

3. Szumy uszne mogą być objawem zmian chorobowych występujących w obrębie poszczególnych odcinków drogi słuchowej. Należą do nich przede wszystkim: niewydolność trąbek słuchowych, otoskleroza (czyli odkładanie się nietypowej tkanki kostnej w uchu środkowym) oraz przewlekłe zapalenie ucha
* zrezygnuj ze stoperów
* nie wkładaj do środka ucha patyczków do czyszczenia
* chroń uszy w trakcie nurkowania, pływania i innego kontaktu z wodą
* zamykaj okna podczas jazdy samochodem
* nałóż olej sezamowy na mały palec i wmasuj go wokół każdego ucha codziennie rano
* wkraplaj do ucha olej czosnkowy ( podgrzewając kilka pokrojonych ząbków czosnku w oleju sezamowym; następnie zlej olej i używaj przestudzonego)
* praktykuj codzienne ssanie oleju w ustach rankiem na czczo
* skorzystaj z zabiegu karna purana 
* udaj się do osteopaty lub fizjoterapeuty by sprawdzić czy wszystko w porządku z szyjnym odcinkiem kręgosłupa

4. Mieszkasz w zimnym klimacie i narażasz uszy na zimno (w ajurwedzie zbiorczo ten czynnik określa się mianem Sheeta Rutu) 
* chroń swoje uszy przed zimnem i wiatrem
* pamiętaj, żeby zawsze "doleczyć" do końca infekcje ucha środkowego
* możesz stosować ciepłe kompresy rozgrzewające ucho: owiń w ręcznik butelkę z ciepłą wodą i używając jej zamiast poduszki połóż na niej głowę; podobnie zadziała ręcznik lub szmatka wypełnione ciepłą gotowaną cebulą
* stosuj dietę balansującą dietę wata i/lub kapha

5. Cała grupa czynników związanych z niedożywieniem/niewłaściwym odżywianiem - Kashaya. W jej skład wchodzi spożywanie dużej ilości wychłądających cierpkich produktów lub bardzo ostrych produktów
* szczególnie w sezonie jesienno-zimowym staraj się zadbać o ciepłe, odżywcze posiłki
* jedz posiłki uwzględniające zapotrzebowanie twojej doszy ale zwracaj uwagę na to, że zaburzenia energii wata przyczyniają się do powstania i utrzymywania szumu w uszach - unikaj więc nadmiernej ilości produktów wzmagających watę

6. Kolejna grupa czynników przyczyniających się do powstawania tej dolegliwości to mogące ją wywoływać choroby. Szum w uszach często towarzyszy niedoczynności tarczycy, miażdżycy, nadciśnieniu tętniczamu, chorobom nerek, cukrzycy czy boleriozie. W większości przypadków współistniejąc z tymi chorobami daje o sobie znać charakterystycznie pulsująco. Ma to związek z "przeciskaniem" się krwi falowo przez zwężone naczynia krwionośne. Może też płynąć szybciej przez tętnice przy skroni i stąd odgłosy szumu w uszach. 
* kieruj się zaleceniami dla chorych na wymienione schorzenia
* zadbaj o umiarkowaną aktywność fizyczną, w tym o wykonywanie asan takich jak: bhujangasana, salabhasana, sarvangasana
* unikaj soli
aby zredukować cholesterol i uregulować ciśnienie krwi pij codziennie rano na pusty żołądek wodę z miodem i kilkoma kroplami octu jabłkowego
* śirodhara, jeden z ajurwedyjskich leczniczych masaży, jest doskonałą metodą na obniżenie ciśnienia krwi i z powodzeniem balansuje energię wata
* pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu jako klucz do sukcesu!
* ah i pamiętaj o zatokach - zainfekowane zatoki mogą również przyczyniać się do szumu w uszach

7. Jeśli jesteś uzależniona/y od leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych lub aspiryny - nie masz się co dziwić szumowi w uszach. Często występuje jako następstwo stosowania tych leków oraz niektórych antybiotyków (np. po gentamycynie). 
* jeśli nie jest to koniecznością - jak w przypadku zakażenia bakteriami - staraj się nie używać antybiotyków. Są naturalnie występujące substancje jak np. czosnek czy imbir, które z powodzeniem mogą je zastąpić.
* jako środek przeciwbólowy zastosuj goździki, cynamon lub czarny pieprz
* zastosuj kurację oczyszczającą 

8. A może po prostu się starzejesz... PESEL szumi w uszach:) Ubytek słuchu związany z wiekiem powoduje również szum w uszach. Ponieważ wiele osób, szczególnie z przewagą waty w konstytucji, traci słuch wraz z wiekiem, szumy uszne występują częściej u osób starszych. 
* czasu nie cofniesz, ale możesz być bardziej świadomy/a jego upływu i tego, co się dzieje z twoim ciałem i kondycją. Reaguj na zmiany, zapobiegaj przedwczesnemu starzeniu
* odpowiednio się odżywiaj
* unikaj stresu, mimo wieku żyj pełną piersią i dostrzegaj pozytywy swojego wieku:)
* korzystaj z zabiegów nasja i karna purana

Ból ucha u dziecka - rozpraw się z nim raz, dwa, trzy:) Otitis in childchood


Jesienna aura z silnym wiatrem w tle sprzyja infekcjom górnych dróg oddechowych. Stąd niestety bardzo blisko do zakażenia ucha. Proces zapalny rozwija się najczęściej w obrębie ucha zewnętrznego, błony bębenkowej i ucha środkowego (szczególnie u dzieci i niemowląt rozwija się na podłożu zakażeń bakteryjnych lub wirusowych, często jako powikłanie). Ból ucha jest bardzo nieprzyjemny, porównywalny z bólem zęba, czasem kłujący, ostry i przeszywający, charakterystyczny dla bioenergii wata. 

Objawy towarzyszące zapaleniu ucha to przede wszystkim: obrzęk, zaczerwienienie, trudności ze słyszeniem i przełykaniem, nagromadzenie woskowiny, która staje się twarda, gorączka a czasem świąd. Aby uniknąć dolegliwości profilaktycznie:
- uważaj przy kąpieli i dokładnie oczyszczaj ucho z wody (ciepłe i wilgotne środowisko to idealne podłoże do rozwoju bakterii)
- zakładaj dziecku czapkę lub opaskę, chroń je przed zimnem, ale z drugiej strony nie przegrzewaj!
- unikaj nadmiernie zanieczyszczonych miejsc; na spacer wybieraj w miarę czystą, spokojną okolicę, uważaj też, na to, żeby podczas spaceru dziecko nie wkładało sobie niczego do ucha,
- stosuj umiar jeśli chodzi o higienę w obrębie ucha: zadaniem woskowiny jest ochrona przed bakteriami i zanieczyszczeniami, jeśli będziesz ją intensywnie usuwać, nie będzie mogła spełniać swojej funkcji i otworzy drogę zakażeniom

Gdy jednak dojdzie do zakażenia:
- nic tak dobrze nie złagodzi stanu zapalnego jak olej czosnkowy. Olej robi się grzejąc ¼ wyciśniętego ząbka czosnku w łyżce oleju sezamowego. Olej należy przecedzić, wystudzić i wlewać po 3 krople do ucha (najlepiej pipetą) na noc. Czosnek jest silnym naturalnym antybiotykiem, a olej sezamowy (lub oliwa w innej wersji) pomaga w rozpuszczeniu woskowiny. Zamiast soku z czosnku można użyć soku z imbiru, również w ilości 2-3 kropel, 
- nasącz wacik oliwą z kroplą olejku lawendowego i włóż do ucha zewnętrznego (nie do środka!). Podobnie zadziała wacik nasączony olejkiem lub sokiem z geranium,
- ciepło uśmierza ból - rozgrzej ucho kierując na nie ciepły strumień suszarki lub kładąc ucho na rozgrzanej żelazkiem szmatce. Owiń w ręcznik butelkę z ciepłą wodą i używając jej zamiast poduszki połóż na niej głowę ze strony bolącego ucha (podobnie zadziała ręcznik lub szmatka wypełnione ciepłą gotowaną cebulą),
- podawaj dziecku ciepłe, odżywcze produkty balansujące energię wata.


The aura in autumn with strong wind in the background promotes upper respiratory tract infections. Hence, unfortunately, very close to ear infection. The inflammatory process usually develops in the outer ear, tympanic membrane and middle ear (especially in children and infants, it develops on the basis of bacterial or viral infections, often as a complication). Earache is very unpleasant, comparable to toothache, sometimes stinging, sharp and stabbing, characteristic of vatta bioenergy.

Otitis symptoms are primarily: swelling, redness, difficulty hearing and swallowing, buildup of earwax which becomes hard, fever and sometimes itching. To avoid it:
- take care when bathing and thoroughly clean the ear of water (warm and humid environment is an ideal base for bacterial growth)
- put a hat or a band on the child head, protect them from the cold, but on the other hand, do not overheat!
- avoid excessively contaminated places; for a walk choose a reasonably clean, quiet area, also make sure that during the walk the child does not put anything in the ear,
- when it comes to ear hygiene do not overdo: the task of earwax is to protect against bacteria and dirt, if you remove it intensively, it will not be able to fulfill its function and will open the way for infections

However, when infection occurs:
- nothing will soothe inflammation better than garlic oil. The oil is made by heating ¼ of the squeezed clove of garlic in a tablespoon of sesame oil. The oil should be strained, cooled and poured 3 drops into the ear (preferably with a pipette) overnight. Garlic is a strong natural antibiotic, and sesame oil (or olive oil in another version) helps to dissolve earwax. Instead of garlic juice, you can use ginger juice, also in an amount of 2-3 drops,
- soak a cotton ball with a drop of lavender oil and put it in the outer ear (not inside!). A cotton swab moistened with geranium oil or juice will work similarly,
- warmth relieves pain - warm up the ear by directing a warm stream of the dryer on it or putting your ear on a cloth warmed with iron. Wrap a bottle of warm water in a towel and use it instead of a pillow, put your head on it from the side of the aching ear (a towel or cloth filled with warm boiled onion will work),
- give your child warm, nutritious products balancing vatta energy.


środa, 9 października 2019

"5 zmysłów w seksualności" według ajurwedy: SMAK "5 senses in sexuality": TASTE

W ajurwedzie smak wraz z językiem jako organem jego odbioru połączony jest z żywiołem wody (ap) oraz energią kapha. Język natomiast ściśle skorelowany jest z organami płciowymi – penisem i łechtaczką, traktowanymi jako „języki niższe”, podczas, gdy język w ustach jest „językiem wyższym”. Ten, kto nauczy się panowania nad „wyższym językiem”, swobodnie kontroluje również ten „niższy”. 

W kwestii smaku powraca temat niezwykłego połączenia między seksualnością a odżywianiem. Czyż nie popularnym i prawdziwym jest powiedzenie „przez żołądek do serca”. A zatem pożywienie też może stanowić swego rodzaju afrodyzjak i stymulator działań seksualnych. „Apetyt wzrasta w miarę jedzenia” – to druga fraza, która pasuje zarówno w kontekście jedzenia jak i uprawiania miłości. 

Romantyczny wieczór zawsze zaczyna się od kolacji, szczególnie otoczonej innymi akcesoriami w stylu świec, odpowiedniej nastrojowej muzyki, pięknych a zarazem pobudzających wyobraźnię strojów i wspaniałych zapachów. Wszystko ze sobą współgra ale w pierwszej fazie to właśnie zmysł smaku odgrywa zasadniczą rolę. 

Smak pobudzające do aktywności seksualnej to przede wszystkim słodki. Skorelowany z miłością i satysfakcją, powinien być spożywany w ograniczonych ilościach. Smak ten złożony jest z wody i ziemi a przez ich właściwości jest wychładzający, ciężki i oleisty; nawilża i odżywia ciało oraz rozwesela umysł. Zapewnia wzrost i rozbudowę wszystkich tkanek. Smak ten może być użyty jako balansujący inne smaki – zaspokaja uczucie głodu po spożyciu pożywienia słonego, kwaśnego i ostrego, a będąc bezpośrednio opozycyjny wobec gorzkiego, eliminuje frustrację i niezadowolenie. Po spożyciu słodkiego, ciało i umysł wracają do równowagi i czują się zadowolone. 

Również smak ostry, złożony głównie z ognia i wiatru, zwiększa apetyt, stymuluje trawienie, redukuje gazy, czyni pożywienie łatwiej strawnym i ma działanie antyseptyczne a na płaszczyźnie psychicznej odpowiedzialny jest za ekstrawersję, ekscytację i stymulację, pożądanie intensywności we wszystkich działaniach. 

Zdecydowanym anty afrodyzjakiem jest smak gorzki i cierpki. Gorzki na poziomie emocjonalnym, związany jest z niezadowoleniem, które wytwarza chęć zmiany. „Gorzka pigułka”, którą czasem zdarza się połknąć, stawia człowieka przed obliczem rzeczywistości i pomaga pozbyć się złudzeń. Cierpki smak redukuje wszystkie płyny ciała. Używany nierozważnie i w nadmiarze powoduje wszystkie schorzenia wynikające z zaburzeń waty, m.in. zatwardzenie, suchość ciała, drętwienie kończyn, silne pragnienie, zmniejszenie wydzielania płynów ustrojowych. Na poziomie psychicznym, smak ten odpowiedzialny jest za introwertyzm, który odwodzi umysł od stymulacji ekscytacji.

In Ayurveda, the taste together with the tongue as the organ of its reception is combined with the element of water (ap) and the energy of kapha. The tongue, on the other hand, is closely correlated with the sex organs - penis and clitoris, treated as "lower tongue", while the tongue in the mouth is a "higher tongue". Whoever learns to rule over the "higher tongue" also freely controls the "lower" tongue.

When it comes to taste, the topic of unusual connection between sexuality and nutrition returns. The popular and true saying is: "through the stomach to the heart." Therefore, food can also be a kind of aphrodisiac and stimulator of sexual activities. "Appetite increases as you eat" is the second phrase that suits both the context of eating and making love.

A romantic evening begins with a dinner, especially surrounded by other candle-style accessories, appropriate mood music, beautiful and at the same time imaginative costumes and great fragrances. Everything works together but in the first phase it is the sense of taste that plays a crucial role.

The taste that stimulates sexual activity is primarily sweet. Correlated with love and satisfaction, it should be consumed in limited quantities. This taste is composed of water and earth and because of their properties it is cooling, heavy and oily; moisturizes and nourishes the body and makes the mind cheer up. Provides growth and development of all tissues. This taste can be used as balancing other flavors - it satisfies the feeling of hunger after eating salty, sour and spicy food, and being directly opposing the bitter one, it eliminates frustration and dissatisfaction. After eating sweet, body and mind recover and feel satisfied.

Also the spicy taste, composed mainly of fire and wind, increases appetite, stimulates digestion, reduces gases, makes food easier to digest and has an antiseptic effect, and on the mental level is responsible for extraversion, excitement and stimulation, desire for intensity in all activities.

A definite anti aphrodisiac is bitter and pungent taste. Bitter on an emotional level, it is associated with dissatisfaction that creates a desire to change. "Bitter pill", which sometimes swallows, puts a man before the face of reality and helps to get rid of illusions. The pungent taste reduces all body fluids. Used carelessly and in excess, it causes all diseases resulting from vatta disorders, including constipation, dry body, numbness of the extremities, thirst, decreased secretion of body fluids. At the mental level, this taste is responsible for introvertism, which diverts the mind from stimulating excitement. 

sobota, 5 października 2019

"5 zmysłów w seksualności" według ajurwedy: ZAPACH "5 senses in sexuality": SMELL

Nie bez przyczyny staramy się na co dzień pachnąć świeżo i przyjemnie. Jeszcze większe znaczenie nasz zapach ma dla partnera – nie tylko ten naturalny, ale także używane perfumy czy inne kosmetyki, których celem jest intensyfikacja doznań. W ajurwedzie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do zapachów (w rozpylaczu, świecach, olejkach, kosmetykach, kadzidłach oraz jedzenia czy napojów) odpowiednich dla danego typu psychosomatycznego 

Z zapachem połączony jest żywioł ziemi, a z funkcji organizmu wydalanie. Właśnie z tego połączenia wynika fakt, że problemy z usuwaniem resztek pokarmowych z organizmu skutkują brzydkim zapachem z ust i całego ciała. Dbanie o dobrze prosperujący układ pokarmowy jest gwarancją przyjemnego zapachu całego ciała na równi z higieną jamy ustnej, która nadaje świeżości oddechowi. Prócz czyszczenia samych zębów należy jeszcze oczyścić z nalotu język - oczyszczenie języka zapobiega brzydkiemu zapachowi, chroni przed bakteriami i sprawia, że pokarm lepiej smakuje. 

Z utrzymaniem przyjemnego zapachu najczęściej problemy mają osoby o przewadze pitty. Ich pot jest kwaśny, co powoduje rozprzestrzenianie się tego zapachu na obszar całego ciała i przesiąkanie nim skóry czy włosów. Kwaśny pot jest oznaką nadmiaru pitty lub żywiołu ognia w ciele i jest do zniwelowania przy zachowaniu odpowiedniej diety i higieny osobistej. Kurację należy zacząć od zdecydowanej diety anty-pitta, unikając kwaśnych, słonych i ostrych smaków. Również alkoholu oraz mięsa. Generalnie w diecie powinny natomiast znajdować się produkty o gorzkim lub cierpkim wychładzającym smaku, np sałaty, zioła, neem, aronia itd. Polecam pastę składająca się z 3 ziół: bibhitaki, kurkuma, drzewo sandałowe, w równych proporcjach. Ta pasta nie tylko leczy i zapobiega nawrotom infekcji skóry takim jak zapalenia, pryszcze, wągry, wysypki, pokrzywki itp. ale też pomaga pozbyć się łojotoków i reguluje pracę gruczołów potowych. Można też chodzić po świeżo zerwanych liściach mięty - ma to działanie silnie wychładzające. Do kąpieli można dodawać wychładzających olejków, balansujących pittę; są ściągające, redukują ilość wydzielin, wysuszają, wiążą tkanki ciała, zatrzymują krwawienia i sprzyjają leczeniu ran: cajuputi, nagietek, cytryna, szafran, kurkuma, krwawnik. 

Do zapachów najbardziej pobudzających mężczyzn należą

- hipnotyzująca tuberoza 

- relaksujące piżmo 

- wzmacniający pożądanie cynamon: pobudza zmysły, poprawia krążenie, pobudza libido i zwiększa potencję 

-euforyczny jaśminowy : pozwala na dłuższe doznania erotyczne 

- aktywizujący patchouli: stymuluje układ nerwowy, pobudza aktywność seksualną 

Zapachy, które lubią kobiety

- rozluźniający ylang ylang: łagodzi napięcia, pozwala pozbyć się niepokoju, relaksuje 

- słodki olejek różany: chyba najbardziej znany jako podnoszący libido u kobiet; uznawany za „zapach miłości” towarzyszył kochankom już od starożytności; poprawia nastrój, łagodzi niepokoje, wyzwala pewność siebie, reguluje wydzielanie hormonów płciowych 

- odprężające drzewo sandałowe 

- rozmarynowy – silny i stanowczy jak mężczyzna 

Do stymulacji i zwiększenia doznań można też wykorzystać naturalne zapachy, które daje natura uprawiając miłość w ich otoczeniu. Takie zapachy ma na przykład morska bryza, górskie powietrze, malinowe chruśniaki, las iglasty lub gaj cytrusowy. Dreszczyk emocji towarzyszący takim okolicznościom przyrody podnosi również libido, działa więc zdecydowanie na plus. 

Biorąc pod uwagę potrzeby osoby o przewadze energii wata, zapachy wprowadzające w zmysłowy nastrój i przywracające naturalną harmonię w organach płciowych to: arcydzięgiel, szałwia, róża, szafran, jaśmin, wanilia, tuberoza , geranium, ylang ylang, patchouli, drzewo sandałowe czy nag champa. 

Olejek z aloesu to jedyny dla osób wata należący do grupy „odżywczych afrodyzjaków” – jego zadaniem jest nie tylko nawilżenie okolic intymnych i łagodzenie otarć w tym rejonie ale także wzmacnianie i odżywianie narządów płciowych po przebytych dolegliwościach oraz łagodzenie bólów menstruacyjnych i usprawnianie wypływu krwi menstruacyjnej. 

Osoby o przewadze energii pitta potrzebują wychładzających w naturze olejków kwiatowych: róża, rumianek, szafran, jaśmin, drzewo sandałowe czy magnolia będą odpowiednie by delikatnie pobudzić zmysły. 

Osoby z dominacją kaphy są z reguły powolne, leniwe i potrzebują więcej stymulantów. W takim przypadku pomocne będą olejki rozgrzewające, dodające energii i poprawiające nastrój np. cynamonowy, goździkowy, anyżkowy, cyprysowy, cytrynowy, różanecznikowy. 

Afrodyzjaki zapachowe pobudzające system endokrynny do wydzielania hormonów płciowych to przede wszystkim: goździki, czosnek, jaśmin, gałka muszkatołowa, cebula, róża, szafran, damiana.


 Our fragrance is important for the partner - not only the natural, but also used perfumes or other cosmetics, which aim to intensify the experience. In Ayurveda, a lot of attention is paid to the scents (in the atomizer, candles, oils, cosmetics, incense, and food or drinks) suitable for the type of psychosomatic

The element of earth is connected to the fragrance, and excretion from the body's functions. It is precisely from this combination that the problems with removing food residues from the body result in bad smell from the lips and the whole body. Caring for a thriving digestive system is a guarantee of a pleasant smell of the whole body. In addition paralelly cleaning the teeth themselves, you need to clean the tongue of the coating - cleansing the tongue prevents bad smell, protects against bacteria and makes food taste better.

Most often pitta people have problems maintaining a pleasant smell. Their sweat is acidic, which causes this fragrance to spread throughout the entire body and soak through the skin or hair. Acid sweat is a sign of excess pitta energy or fire element in the body and can be eliminated by maintaining a proper diet and personal hygiene. The treatment should be started with a firm anti-pitta diet, avoiding sour, salty and sharp flavors. Also alcohol and meat. In general, the diet should contain products with a bitter or tart cooling taste, e.g. lettuces, herbs, neem, chokeberry, etc. I recommend a paste consisting of 3 herbs: bibhitaki, turmeric, sandalwood, in equal proportions. This paste not only heals and prevents the recurrence of skin infections such as inflammation, pimples, blackheads, rashes, urticaria etc. but also helps to get rid of seborrhea and regulates sweat glands. You can also walk on freshly picked mint leaves - it has a strong cooling effect. You can add cooling oils balancing pitta to the bath; they are astringent, reduce the amount of secretions, dry out, bind body tissues, stop bleeding and promote wound healing: cajuputi, calendula, lemon, saffron, turmeric, yarrow.

The most stimulating men's scents include:
- mesmerizing tuberose
- relaxing musk
- craving cinnamon: stimulates the senses, improves circulation, stimulates libido and increases potency
-euphoric jasmine: allows for longer erotic sensations
- activating patchouli: stimulates the nervous system, stimulates sexual activity

Fragrances that women like:
- relaxing ylang ylang: relieves tension, allows you to get rid of anxiety, relaxes
- sweet rose oil: probably the best known as raising libido in women; recognized as the "smell of love" has accompanied lovers since antiquity; improves mood, relieves anxiety, releases self-confidence, regulates the secretion of sex hormones
- relaxing sandalwood
- rosemary - strong and firm as a man

To stimulate and increase the sensations, you can also use natural fragrances that nature gives by cultivating love in their surroundings. Such smells are, for example, sea breeze, mountain air, raspberry bushes, coniferous forest or citrus grove. The thrill of such natural circumstances also raises libido, so it definitely works in plus.

Taking into account the needs of a person with a predominance of vatta, fragrances that bring a sensual mood and restore natural harmony in the genitals are: angelica, sage, rose, saffron, jasmine, vanilla, tuberose, geranium, ylang ylang, patchouli, sandalwood and nag champa .

Aloe vera belongs to the group of "nourishing aphrodisiacs" - its task is not only to moisturize the intimate areas and to alleviate abrasions in this area, but also to strengthen and nourish the genitals after ailments and to relieve menstrual pain and improve menstrual blood flow .

People with a predominance of pitta energy need cooling flower oils in nature: rose, chamomile, saffron, jasmine, sandalwood and magnolia will be suitable to gently stimulate the senses.

People with kapha domination are usually slow, lazy and need more stimulants. In this case, warming, energizing and mood-improving oils will be helpful, e.g. cinnamon, clove, anise, cypress, lemon, rhododendron.

Fragrance aphrodisiacs that stimulate the endocrine system to secrete sex hormones are primarily: cloves, garlic, jasmine, nutmeg, onion, rose, saffron.

piątek, 4 października 2019

"5 zmysłów w seksualności" według ajurwedy: WZROK "5 senses in sexuality": SIGHT

Partnerzy ekscytują się na swój widok. Pobudza ich ogólny wygląd drugiej osoby, ale także poszczególne elementy ubioru, biżuterii lub nagie ciało. Głęboka relacja to także bliski kontakt wzrokowy obojga kochanków i ulotnie rzucane spojrzenia mające na celu zaintrygowanie i podniecenie partnera. Relacja partnerska opiera się także na zauważaniu zmian, jakie nastąpiły w ostatnim czasie u partnera i wyrażaniu tych zmian celem uświadomienia partnera o zainteresowaniu jego sprawami. Codzienna wzajemna obserwacja partnerów pozwala także na dostrzeżenie niepokojących objawów, które świadczyć mogą o złej kondycji samego partnera lub związku. W ajuredzie wzrok w relacji partnerskiej pełni ogromnie ważną rolę – to od momentu ujrzenia siebie wzajemnie zaczyna się związek. Często mówi się, że „pokochali się od pierwszego wejrzenia” – jest w tym wiele prawdy. W mojej ocenie ma to związek z bliskim położeniem dwóch podgrup pitty: sadhakapitty, ulokowanej w sercu - kontroluje jego funkcje, odpowiada również za stan zadowolenia, szybkie przetwarzanie i przekształcanie wrażeń zmysłowych, cały stan emocjonalny i dobrą pamięć oraz aloczakapitty, która przekształca w siatkówce oka promienie świetlne w potencjały aktywne nerwów wzrokowych – czyli odpowiada za wrażenia wzrokowe. To pitta jest tą energią, która powoduje, że się zakochujemy, a jej korelacja ze zmysłem wzroku sprawia, że moment lub cały proces ten jest ściśle związany ze zmysłem wzroku. 

Podczas wzajemnej adoracji niezwykle istotne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego świadczącego o zainteresowaniu partnerem. Jeśli obydwoje partnerów nosi okulary lepiej je zdjąć żeby czuć się komfortowo – później nie będą potrzebne, gdyż inne zmysły przejmują stery. Podrażnione przez soczewki oczy też mogą utrudniać doznanie przyjemności. Czasem lepiej zdjąć je przed zainteresowaniem partnerem niż potem męczyć się z wrażeniem pieczenia, pieczenia i innych nieprzyjemności w oku. Komfort w każdym aspekcie to w trakcie współżycia podstawa, dotyczy to również tak trywialnej rzeczy jaką jest odzienie i akcesoria. 

Podczas samego stosunku utrzymywanie kontaktu wzrokowego nie jest już tak istotne – wiele osób woli zamykać oczy oddając się wrażeniom z innych zmysłów. Pozwala to też na większe skupienie na samym akcie, bo redukuje bodźce zewnętrzne np. światło oraz odciąga od dostrzegania w tym momencie nieistotnych rzeczy jak np. niepomalowany sufit albo krosta na szyi partnera itd. Jeśli masz problem ze skupieniem się na tym, co podczas seksu istotne lepiej zamknij oczy i pozwól na to, żeby to oddech cię prowadził. 

Jest wiele sposobów na pobudzenie partnera za pomocą wrażeń wzrokowych. Jednym z nich jest używanie czerwonego koloru przez kobietę – nie bez kozery uznawany za kolor miłości. Czerwony związany jest bezpośrednio z działaniem narządów płciowych, sercem i układem krążenia; pobudza sprawność umysłową, przyśpiesza bicie serca, podnosi ciśnienie krwi, poprawia nastrój i daje uczucie ciepła. Jest to kolor zarówno niszczący (budzący agresję, nienawiść , namiętność i żądzę) jak i twórczy (dodaje odwagi, siły, krzepkości). Drugim kolorem polecanym w ajurwedzie jako kolor intymności jest biały – symbolizujący czystość i energię sattwa. Innym sposobem jest użycie gestów, tańca lub innych elementów ruchu mających na celu pobudzenia partnera – tworzenie partnerowi pewnego rodzaju gry ruchowej, którą bacznie obserwuje wchodząc w zakres pobudzenia seksualnego. Pewne elementy stroju (części bielizny, fatałaszki, wierzchnie skąpe odzienie, specjalne stroje erotyczne) jak również towarzyszące mu akcesoria, biżuteria, paski, wstążki, girlandy i inne mają również niebagatelne znaczenie w pobudzeniu partnera.

Partners get excited when they see each other. General appearance of the other person, but also individual items of clothing, jewelry or a naked body are stimulating. A deep relationship is also close eye contact of both lovers and fleeting glances aimed at intrigue and excite the partner. The partner relationship is also based on noticing the changes that have occurred recently in the partner and expressing these changes in order to make the partner aware of interest in his affairs. Daily mutual observation of partners also allows you to notice disturbing symptoms that may indicate the poor condition of the partner or yours relationship. In ajord, the eyesight in a partner relationship plays an extremely important role - it is from the moment you see each other that the relationship begins. It is often said that they "fell in love at first sight" - there is a lot of truth in it. In my opinion, this is related to the close location of two subgroups of pitta: sadhakapitta, located in the heart - controls its functions, is also responsible for the state of satisfaction, rapid processing and transformation of sensory impressions, the whole emotional state and good memory, and alochakapitta, which transforms in the retina light rays in the active potential of the optic nerves - that is, responsible for the visual experience. This pitta is the energy that causes us to fall in love, and its correlation with the sense of sight means that the moment or the whole process is closely related to the sense of sight.

During mutual adoration it is extremely important to maintain eye contact demonstrating interest in a partner. If both partners wear glasses, it is better to take them off to feel comfortable - they will not be needed later, because other senses take over. Eyes irritated by the lenses can also hinder pleasure. Sometimes it is better to take them off before interest your partner than then bother with the impression of baking, baking and other unpleasantness in the eye. Comfort in every aspect is the basis during intercourse, this also applies to such a trivial thing as clothing and accessories.

During intercourse itself, maintaining eye contact is no longer so important - many people prefer to close their eyes by indulging in sensations from other senses. It also allows you to focus more on the act itself, because it reduces external stimuli, e.g. light, and pulls you away from noticing irrelevant things at the moment, such as the unpainted ceiling or pimple on your partner's neck, etc. If you have trouble focusing on what during sex important, better close your eyes and let your breath guide you.

There are many ways to stimulate a partner with visual sensations. One of them is the use of a red color by a woman - not without reason recognized as the color of love. Red is directly related to genital function, heart and circulatory system; stimulates mental performance, accelerates heartbeat, raises blood pressure, improves mood and gives a feeling of warmth. It is both destructive (arousing aggression, hatred, passion and lust) and creative (adds courage, strength and vigor). The second color recommended in Ayurveda as the color of intimacy is white - symbolizing purity and energy of sattwa. Another way is to use gestures, dance or other elements of movement aimed at stimulating the partner - creating a kind of movement game for the partner, which he closely observes entering the range of sexual arousal. Certain elements of the outfit (parts of underwear, skimpy clothing, special erotic costumes) as well as accessories, jewelry, belts, ribbons, garlands and other are also of great importance in stimulating the partner.

czwartek, 3 października 2019

"5 zmysłów w seksualności" według ajurwedy: DOTYK "5 senses in sexuality": TOUCH

Już tak blisko a zarazem tak daleko:) Powoli na światło dzienne wychodzą moje kolejne dwie duże prace. Jedną z nich jest książka o partnerstwie i seksualności w ajurwedzie, która ukaże się już niebawem. W ramach zapowiedzi prezentuję cykl "5 zmysłów w seksualności"... zapraszam do lektury!

Seksualność zaczyna się zmysłowością. Czaraka wymienia elementy gry wstępnej, które delikatnie wprowadzają w nastrój i stymulują:

„Kochanka można pobudzić jak byka poprzez masaż, namaszczanie, kąpiel, perfumy, girlandy z kwiatów, adorację, wygodny dom, łóżko i krzesła, atrakcyjne odzienie, świergotanie szczęśliwych ptaków, świecidełka i lekkie uciskanie ciała”1

Dotyk

Dotyk odgrywa ogromną rolę w seksualności, nie tylko jako fizyczne wrażenia dotykowe ale także jako odbieranie i przekazywanie energii. Dotyk jest prawdopodobnie najstarszą formą kontaktu jednego organizmu z drugim na różnych płaszczyznach. Wykonując określone działania dotykowe, np. masaż czy głaskanie osoba dotykająca wykorzystuje swoją energię na rozluźnienie, zrelaksowanie określonej partii ciała drugiego człowieka, wchodząc w ten sposób w interakcję z nim. Aby czerpać z pełni wrażeń odbieranych z dotyku drugiej osoby należy wcześniej pracować nad otwarciem kanałów przepływu energii ulokowanych na całym ciele w warstwie podskórnej. Również powierzchnia skóry powinna być czysta, gładka i zadbana, również niezbyt przesuszona. Jedno z drugim zasadniczo łączy się, gdyż zablokowane kanały nie pozwolą na odpowiednie odżywienie powierzchni skóry a przeciwnie sucha, twarda i szorstka skóra stanowi trudną warstwę do przebicia się substancjom z zewnątrz do wnętrza ciała. Jest wiele metod, zarówno działających na zewnątrz jak i wewnątrz ciała, na osiągnięcie pięknej i zdrowej skóry. Ajurweda kładzie nacisk na wewnętrzne piękno i czystość – gdy zbalansowane są wszystkie trzy dosze, w ciele nie gromadzą się złogi i toksyny a poziom odżas jest wysoki, skóra będzie naturalnie błyszczeć i tryskać zdrowym wyglądem.

Jeśli chodzi o piękno skóry kochankowie powinni też przywiązywać uwagę do wytworów naskórka jakimi są paznokcie i włosy. Paznokcie są, według ajurwedy, produktami ubocznymi tkanki kostnej, związanej z żywiołem ziemi. Oznacza to, że łamliwe, kruche, pękające i rozdwajające się paznokcie są sygnałem niewłaściwego odżywienia tkanki kostnej. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na obecność cynku, wapnia i magnezu w diecie, a jeśli pomimo dostarczania odpowiedniej ilości tych minerałów sytuacja nie będzie się poprawiać, trzeba oczyścić jelito grube, które prawdopodobnie wskutek zabudowania przez ama, nie absorbuje prawidłowo dostarczanych do niego składników. Czyste, zadbane paznokcie i lśniące włosy są jednym z atrybutów piękna a także tym, co dostarcza wrażeń zmysłowych (poprzez drapanie, głaskanie, delikatne pocieranie skóry włosami), warto więc dbać o nie regularnie korzystając z zaleceń medycyny naturalnej.
...
Regularnie wykonywany masaż czyni świadomym swojego ciała i wrażliwym na fizyczne odczucia – jest to niezbędne by przeżyć pełne i satysfakcjonujące doznania z uprawianej miłości. Należy zawsze mieć na uwadze, że seksualność nie ogranicza się tylko do wybranych miejsc w ciele – oczywiście są pewne partie bardziej a inne mniej wrażliwe, ale do rozprzestrzeniania się seksualnej energii potrzebna jest każda partia ciała. Wszystkie kanały energetyczne powinny być otwarte, by doznania seksualne przeżywać każdą częścią ciała, tak samo stopami, dłońmi jak i narządami płciowymi. Osoby o typie kapha mają tendencję do tycia, są raczej mocnej ramy ciała i grubej kości; przez całe życie zbierają warstwę tkanki tłuszczowej, która stale się pogłębia – przez to właśnie dotyk jest najmniej atrakcyjną formą pobudzania kaphy, gdyż potrzebuje ona rzeczywiście mocnego masażu żeby przebić się przez grube pokłady tkanki podskórnej. Z drugiej strony osoby o typie wata - dla nich, ze względu na cienki naskórek i duża wrażliwość w jego obrębie dotyk jest najbardziej odpowiednią formą doświadczania wrażeń zmysłowych.

Dotyk erotyczny może koncentrować się w rejonach silnie unerwionych lub wrażliwych – wewnętrznych częściach ud, podeszwach stóp, brzuchu, w rejonie kości krzyżowej, za uszami, na szyi. 

[1] Czaraka Samhita, Cikitsaasthaanam, II (3), str. 24-25 za: Verma, V. Companionship and sexuality; Gayatri Books International, 2005.

Already so close and yet so far :) Slowly come to light my next two large works. One of them is the book presented partnership and sexuality in Ayurveda, which will be published soon. As part of the announcement, I present the cycle "5 senses in sexuality" ...

...

Sexuality begins with sensuality. Charaka lists elements of foreplay that gently put in the mood and stimulate:

"A lover can be stimulated like a bull by massage, anointing, bathing, perfumes, flower garlands, adoration, a comfortable home, bed and chairs, attractive clothing, happy birds twittering, tinsel and light body pressure" 1

Touch

Touch plays a huge role in sexuality, not only as a physical tactile experience but also as receiving and transferring energy. Touch is probably the oldest form of contact between one organism and another on various levels. Performing specific touch actions, e.g. massage or stroking, the touching person uses his energy to relax a specific part of the other person's body, thus interacting with him. To get the full experience of the touch of another person, you must first work on opening energy flow channels located throughout the body in the subcutaneous layer. Also, the surface of the skin should be clean, smooth and well-groomed, also not too dry. One with the other essentially connects, because blocked channels will not allow adequate nutrition of the skin surface, and on the contrary dry, hard and rough skin is a difficult layer to break through substances from outside to the inside of the body. There are many methods, both outside and inside the body, to achieve beautiful and healthy skin. Ayurveda puts an emphasis on inner beauty and purity - when all three dosages are balanced, no deposits and toxins accumulate in the body and the level of distress is high, the skin will naturally shine and gush with a healthy appearance.

When it comes to the beauty of the skin, lovers should also pay attention to epidermis products such as nails and hair. According to Ayurveda, nails are by-products of bone tissue associated with the element of earth. This means that brittle, brittle, split and split nails are a signal of improper nutrition of bone tissue. First of all, pay attention to the presence of zinc, calcium and magnesium in the diet, and if, despite providing the right amount of these minerals, the situation does not improve, you need to clean the large intestine, which probably due to the building by ama, does not absorb properly supplied to it. Clean, neat nails and shiny hair are one of the attributes of beauty and also what provides sensual sensations (by scratching, stroking, gently rubbing the skin with hair), so it's worth taking care of them regularly using the recommendations of natural medicine.

...

Regular massage makes you aware of your body and sensitive to physical sensations - it is necessary to experience a full and satisfying experience of cultivated love. It should always be borne in mind that sexuality is not limited only to selected places in the body - of course there are some parts more and others less sensitive, but for the spread of sexual energy, each part of the body is needed. All energy channels should be open to experience sexual sensations with every part of the body, including feet, hands and genitals. People with the kapha type tend to gain weight, rather have a strong body frame and thick bones; all their lives they collect a layer of fat tissue, which is constantly deepening - that's why touch is the least attractive form of stimulating kapha, because it needs a really strong massage to break through the thick layers of subcutaneous tissue. On the other hand, vatta people - for them, due to their thin skin and high sensitivity, touch is the most appropriate form of experiencing sensual sensations.

Erotic touch can be concentrated in highly innervated or sensitive areas - the inner parts of the thighs, soles of the feet, abdomen, in the sacrum, behind the ears, on the neck.

[1] Charaka Samhita, Cikitsaasthaanam, II (3), pp. 24-25 for: Verma, V. Companionship and sexuality; Gayatri Books International, 2005.

środa, 2 października 2019

Czerwone i bolące gardło u dzieci

Właściwie nie tylko u dzieci, ale u dzieci to częste zjawisko. Nas na szczęście anginy omijają szerokim łukiem, ale taki delikatny ból gardła towarzyszy dzieciom przy praktycznie każdej wirusówce. Ból gardła może być (ale nie musi) związany z katarem, śluzem, suchym kaszlem lub zatkanym nosem, a następnie z gorączką. Ajurwedyjskie podejście do infekcji gardła polega na uspokojeniu objawów i wprowadzeniu niezbędnych zmian w diecie i stylu życia, aby umożliwić samoistne ustąpienie dolegliwości. 
Ból gardłą, o ile nie jest związany z rozwijającymi się w nim bakteriami lub tkanki nie są uszkodzone z powodu nawracającego refluksu, jest stosunkowo łatwy do wyleczenia za pomocą środków dostępnych w ajurwedzie. Do najbardziej popularnych należą:
1. Płukanki: płukaj gardło rano i wieczorem rozpuszczoną w ciepłej wodzie kurkumą i solą; możesz też użyć samej wody z solą - sól ma właściwości gojące, antyseptyczne i zapobiega nawrotom infekcji. Woda  solą może też wypłukać bakterie, grzyby i inne organizmy z górnych dróg oddechowych - ma to szczególne znaczenie przy początkach rozwijania się infekcji.
2. Herbatki: trzy razy dziennie podaj dziecku herbatkę z: pół łyżeczki siekanego świeżego imbiru, ½ łyżeczki zmielonego cynamonu i ½ łyżeczki skruszonego korzenia lukrecji. 
Możesz również użyć herbatki z tulsi, lipy, lukrecji. 
3. Syropy:  Liście Tulsi (świętej bazylii) są jednym z głównych składników ajurwedyjskich przepisów na syrop na kaszel i bolące gardło. Są z natury przeciwgorączkowe i mogą pomóc obniżyć gorączkę dziecka oraz rozrzedzić śluz w układzie oddechowym. Syrop z prawoślazu lub porostów również pomoże złagodzić infekcję gardła równocześnie działając wykrztuśnie. 
4. Złote mleko: Kurkuma dzięki zawartości aktywnych kurkumin, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne jest znana jako naturalny antybiotyk. W połączeniu z mlekiem, zwana złotym mlekiem zmniejsza obrzęk i ból gardła dziecka.
5. Inne: A wśród nich ghee - łagodzące obrzęk i nawilżające jamę gardła; miód, który dzięki właściwościom przeciwzapalnym może ukoić ból gardła u malucha (podawaj przed snem); czosnek i imbir - naturalne antybiotyki, które najlepiej podawać dziecku wraz z sokiem owocowym lub miodem. Większe dziecko będzie w stanie zjeść zabijającą bakterie mieszankę sproszkowanego imbiru, pieprzu czarnego z miodem. 

wtorek, 1 października 2019

AJURWEDYJSKA "6" - imbir na trawienie. Ayurvedic TOP 6: ginger to improve digestionZnany już w Starożytności, popularny w całej Azji południowo-wschodniej imbir, w XIII wieku trafił dzięki Arabom do kuchni europejskiej. Nie od razu zaskarbił sobie sympatię, a to za sprawą specyficznego smaku, ale jego zdrowotne walory doceniane były na europejskich dworach. Obecnie stanowi jeden z najpopularniejszych i najsilniejszych środków w walce z przeziębieniem i grypą. W sam raz na chłodne jesienne wieczory...


W słowach kilku...
Imbir w naturalny sposób rozrzedza krew obniżając przy tym podwyższony wskutek niewłaściwej diety cholesterol. Obniża podwyższone ciśnienie krwi, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie; działa bakteriobójczo i wzmacnia odporność. Będąc stymulującym, rozgrzewającym i uśmierzającym ból, imbir jest znakomitym panaceum na stany reumatyczne, zwykłe przeziębienie, gorączkę, ból gardła, skurcze menstruacyjne, poranne mdłości a nawet zawroty głowy. 

Na układ trawienia
Można wykorzystać zarówno świeży korzeń imbiru jak i jego sproszkowaną wersję, przy czym to, czy spożywa się świeży, przetarty czy suszony imbir zależy od konstytucji psychofizycznej danego osobnika oraz jego stanu zdrowia. Imbir posiada bardzo silne właściwości trawienne, wzmaga produkcję enzymów trawiennych, będąc ostrym i słodkim w smaku zarazem ma właściwości silnie rozgrzewające, przez co stymuluje trawienie i pomaga usunąć zbędne produkty przemiany materii - stąd jego esencjonalna, sproszkowana wersja polecana jest osobom otyłym o konstytucji kapha jako podstawa kuracji oczyszczających i odchudzających. Świeży imbir doskonale wzmaga apetyt, stąd poleca się go niejadkom, chorym i wszystkim tym, którzy go stracili; również osobom o zachwianej konstytucji wata. Dobrym przyzwyczajeniem Indusów jest picie herbatki imbirowej po każdym posiłku – wzmaga ogień trawienny i produkcje enzymów trawiennych. Podobne właściwości, przygotowując przewód pokarmowy, ma jedzony jeszcze przed posiłkiem, jako przystawka. Smak imbiru można złagodzić miodem, jabłkiem lub sokiem z cytryny z solą.


Ginger, already known in Antiquity, popular throughout Southeast Asia, came to European cuisine in the 13th century thanks to the Arabs. Ginger did not immediately be liked because of the specific taste, but its health values ​​were appreciated at European courts. Currently, it is one of the most popular and strongest weapon in the fight against colds and flu. Just in time for cold autumn evenings ...
In a few words...
Ginger naturally dilutes the blood while lowering cholesterol due to improper diet. Lowers elevated blood pressure, has an analgesic and anti-inflammatory effect; bactericidal and strengthens immunity. Being stimulating, warming and pain-relieving, ginger is an excellent panacea for rheumatic conditions, common cold, fever, sore throat, menstrual cramps, morning nausea and even dizziness.

Improve digestive system
It is possible to use both fresh ginger root and its powdered version, however, whether fresh, grated or dried ginger is consumed depends on the individual's psychophysical constitution and state of health. Ginger has very strong digestive properties, increases the production of digestive enzymes, being sharp and sweet in taste, it also has strong warming properties, which stimulates digestion and helps remove unnecessary metabolism products - hence its essential, powdered version is recommended for obese people with the kapha constitution the basis of cleansing and slimming treatments. Fresh ginger perfectly enhances the appetite, hence it is recommended to those who eat it, the sick and all those who lost it; also to people with a shaken vatta constitution. A good habit of Indians is to drink ginger tea after each meal - it increases digestive fire and digestive enzyme production. Preparing the digestive tract, it has similar properties before eating as a starter. The ginger flavor can be softened with honey, apple or lemon juice with pinch of salt.

AJURWEDYJSKA "6": Kurkuma - sposób na piękną skórę. Ayurvedic TOP 6: tumeric - the best way to beautiful skinKurkuma, czyli sanskrycka haridra („to, co poprawia skórę”) jest najlepszym naturalnym środkiem na wszelkiego rodzaju uszkodzenia skóry: zadrapania, otarcia, skaleczenia czy wreszcie głębokie rany. To wszystko dzięki swoim silnie antyseptycznym właściwościom. od dawna znano jej lecznicze działanie przy wszystkich uporczywych chorobach skóry jak zapalenia skóry, egzema, pokrzywka czy łuszczyca. 


Zewnętrznie 
Kurkuma stosowana jest zewnętrznie w postaci pasty – sproszkowany korzeń miesza się z wodą uzyskując gładką konsystencję. Nałożona na ranę hamuje krwawienia, usuwa opuchlizny i wykazuje bardzo silne antyseptyczne działanie. Jest to także doskonały lek przeciw zapaleniom, ponieważ redukuje poziom kwasu arachidonowego, który przyczynia się do ich powstawania. Warto więc stosować kurkumę przy zmianach reumatycznych i artretyzmie. Regularne smarowanie skóry pastą z kurkumy w zmienionych chorobowo miejscach łagodzi stan zapalny i ból. 

Wewnętrznie 
Regularne wewnętrzne stosowanie kurkumy, w postaci łyżeczki rozpuszczonej w gorącej wodzie lub mleku pomaga zachować piękną i promienną skórę. Łagodzi również trądzik i wszelkie zmiany na skórze twarzy, oczyszcza bowiem krew i uwalnia szkodliwe toksyny zalegające pod warstwą skóry. Kurkuma neutralizuje toksyny znajdujące się w całym organizmie i zabija pasożyty, przyczynia się tym samym do oczyszczenia całego organizmu a w szczególności regulacji zaburzeń flory jelitowej. Zdecydowanie pobudza przemianę materii, ponadto obniża cholesterol i poprzez uelastycznianie żył, stawów i ścięgien zmniejsza ryzyko chorób serca. Zawarte w korzeniu kurkumy składniki pobudzają produkcję i wydzielanie żółci wspomagając tym samym pracę wątroby. Z powodzeniem stosuje się również kurkumę w leczeniu alergii, astmy o podłożu alergicznym, katarze siennym i hemoroidach, ponieważ udrożnia kanały ciała. 

Ostrożnie 
Kurkumy powinny unikać kobiety w ciąży oraz osoby spożywające leki z grupy antykoagulantów i cierpiące na hipoglikemię. Kurkuma jest ostra i gorzka więc przyjmowana w postaci suchego proszku podnosi doszę wata – ostrożnie zatem osoby o tym typie. Turmeric, or Sanskrit haridra ("what improves the skin") is the best natural remedy for all types of skin damage: scratches, abrasions, cuts and finally deep wounds. It's all thanks to its strongly antiseptic properties. Its healing effects have long been known for all persistent skin diseases such as dermatitis, eczema, hives and psoriasis.

Turmeric is used externally in the form of a paste - the powdered root mixes with water to obtain a smooth consistency. When applied to a wound, it stops bleeding, removes swelling and has a very strong antiseptic effect. It is also an excellent anti-inflammatory drug because it reduces the level of arachidonic acid, which contributes to their formation. So it's worth using turmeric for rheumatic changes and arthritis. Regular lubrication of the skin with turmeric paste in the affected areas relieves inflammation and pain.

Regular internal use of turmeric, in the form of a teaspoon dissolved in hot water or milk, helps to maintain beautiful and radiant skin. It also soothes acne and any changes on the skin of the face, because it cleanses the blood and releases harmful toxins underlying the skin layer. Turmeric neutralizes toxins found throughout the body and kills parasites, thereby contributing to the cleansing of the entire body and in particular the regulation of intestinal flora disorders. Definitely stimulates metabolism, lowers cholesterol and reduces the risk of heart disease by making veins, joints and tendons more flexible. Ingredients contained in turmeric root stimulate the production and secretion of bile, thereby supporting the work of the liver. Turmeric is also successfully used to treat allergies, allergic asthma, hay fever and hemorrhoids, as it cleans the body's channels.

However, turmeric should be avoided by pregnant women and people consuming anticoagulants and suffering from hypoglycemia. Turmeric is spicy and bitter so when taken in the form of dry powder, it lifts vatta energy - so be careful with people of this type.